Here arrrrghhhhhhh good quality cheap Buy phentermine 30mg approved
Buy ambien online good quality we sponsored at buy approved

Safe buy low price Dissertation writing service
Low price Buy ambien online speed
Super Buy klonopin online good quality safe buy speed
Kulturális-közéleti havilap, negyvenegyedik évfolyam
Kedves Olvasóink!

Már kapható!

Kedves Olvasóink!
Megjelent a 2015/6. szám. Mostantól ismét csak pár hetes késéssel kerülnek majd fel a netre a friss számok. A kimaradt hónapok anyagának pótlása napokon belül meg fog történni.…
[tovább...]

Bemutatkozás

Magunkról

Tanulmány, esszé, dokumentum, szociográfia, riport, kerekasztal-beszélgetés, képzőművészet, vers, próza, ifjú és befutott szerzőktől.

Hónaplók, egyéni hangú határon túli és honi történetekkel.

„ról-,ről” benne kritikák irodalomról, színházról, képzőművészetről, filmről, zenéről, történelmi-politikai művekről, építészetről, televízióról.

Képeslap melléklet, szórakoztató sajtóhibák – ez mind a MOZGÓ VILÁG.

Jó böngészést!

[tovább...]
Előfizetés

Támogasson bennünket!

Előfizetés

A lap ára 900 forint, az évi előfizetés 9000 forint.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu faxon: 303-3440.

További információ: 06-80-444-444; Külföldön terjeszti a Batthyany Kultur-Press Kft. (H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6. …

[tovább...]

2015/5

Reflex

Révész Sándor: A zsidó mint „zsidó”

A zsi­dó­ság olyas­mi, ami­rõl tud­juk, hogy van, de nem tud­juk, hogy mi­cso­da. A sze­ku­la­ri­zá­ció elõtt ez nem volt prob­lé­ma. A zsi­dó­ság val­lá­si kö­zös­sé­get al­ko­tott. Aki a zsi­dó val­lás­ban élt, zsi­dó volt, aki nem, az nem. (Pon­to­sab­ban a do­mi­náns zsi­dó fel­fo­gás sze­rint aki zsi­dó­nak szü­le­tett, zsi­dó …

[tovább...]


Reflex

Farkas Zoltán: Egy logokrata emlékiratai

Sárközy Tamás Kétharmados túlzáskormányzás címû könyvérõl – és magáról a szerzõrõl

Nincs ben­ne sem­mi pro­fes­­szo­ros. Le­szá­mít­va per­sze en­cik­lo­pé­di­kus tu­dá­sát, kü­lö­nös ké­pes­sé­gét, hogy elõ­adá­sa­i­ban – és ma­gán­be­szél­ge­té­sek­ben – a jog tu­do­má­nyát élet­re kelt­se, és per­sze azt, hogy kí­mé­let­len kri­ti­ku­sa min­den bu­ta­ság­nak. A gyar­ló­ság­nak már nem an­­nyi­ra, …

[tovább...]


Interjú

„Enyimé, elvettem!” – Parti Nagy Lajossal beszélget J. Győri László

– Már­ci­us 15-én mon­dott be­szé­ded­ben „ön­ma­ga der­mesz­tõ pa­ró­di­á­já­nak” ne­vez­ted Or­bán Vik­tor rend­sze­rét. 2014-ig há­rom éven ke­resz­tül hét­rõl hét­re se­gí­tet­tél ma­gyar me­sé­id­del, hogy meg­le­gye­nek a nyel­vi sizegenetics reviews esz­kö­ze­ink, hogy ne­vén ne­vez­zük an­nak a vi­lág­nak a je­len­sé­ge­it, amely­ben 2010 óta élünk. A tár­sa­da­lom 2010 óta tar­tó …

[tovább...]


Hónapló

Parászka Bo­ró­ka: Pro­fik

„An­­nyi­ra el­ke­se­rí­tõ­en ní­vót­lan min­den, a rend­szer, a bathmate le­gi­ti­má­lói, a kri­ti­ká­ja, hogy las­san tény­leg egy fá­radt le­gyin­tést sem érünk már meg” – áp­ri­lis vé­gén Váry György­tõl ol­vas­tam ezt a re­mény­vesz­tett hely­zet­je­len­tést egy va­ló­ban em­lí­tés­re sem mél­tó ma­gyar­or­szá­gi (köz?)vi­tá­val kap­cso­lat­ban. Vé­gig­gon­dol­va az utób­bi he­tek ese­mé­nye­it itt …

[tovább...]


Hónapló

Végel Lász­ló: Mer­jünk sze­ré­nyek len­ni!

Ta­pol­cán gyõ­zött a Job­bik, Szer­bi­á­ban kü­lön­bö­zõ bot­rá­nyok­tól han­gos a saj­tó. Az utób­bi év­ti­ze­dek­ben túl­sá­go­san sok bal­jós for­du­lat ta­nú­ja vol­tam, sze­ret­nék meg­pi­hen­ni. Ki­kap­cso­lom a te­le­ví­zi­ót, vis­­sza­té­rek az író­asz­tal­hoz, Ani­kó­val csi­szol­gat­juk leg­újabb re­gé­nyem kéz­ira­tát. Az írás egy­re job­ban fá­raszt, de nyug­ta­tom ma­gam: most már az utol­só ap­ró …

[tovább...]


Hónapló

Lángh Júlia: Ez a falu is jobbikos

Gyö­nyö­rû, nyá­ri­as ta­vasz az or­szá­gos, sõt nem­zet­kö­zi fi­gyel­met is kel­tõ idõ­kö­zi vá­lasz­tás nap­ján. A ta­pol­cai kör­zet­ben la­kom én is, ami­kor a ket­tõs éle­tem­ben fa­lun tar­tóz­ko­dom. Há­zam ép­pen át­el­len­ben „a kultúrral”, ahol a ki­írás sze­rint az 1. szá­mú sza­va­zó­kör ta­lál­ha­tó (2. szá­mú nincs is, ki­csi a …

[tovább...]


Hónapló

Dalos György: Ítéletidő, túlvilág

Ber­lin, 2015. már­ci­us 31. – áp­ri­lis 9.

Elöl­já­ró­ban meg kell em­lí­te­nem va­la­mit, amit min­den ve­lem szü­le­tett sze­rény­sé­gem da­cá­ra nem hall­gat­ha­tok el, mert szo­ro­san a tör­té­net­hez tar­to­zik: ta­valy jú­ni­us­ban meg­vá­lasz­tot­tak a Szász Mû­vé­sze­ti Aka­dé­mia iro­dal­mi tit­ká­rá­nak. Ez a tisz­te­let­be­li fel­adat­kör egye­bek közt az­zal járt, hogy a …

[tovább...]


Képzőművészet

Gárdonyi László: Átváltozások Gárdonyi László: Átváltozások

„Sem a színész, sem az eljátszott karakter nem bír autentikus jelenléttel, egymás pozícióját kölcsönösen árnyékolva tartják mûködésben a megkettõzõdések berekeszthetetlen sorozatát.”
Nemes Zoltán Márió

A fény­kép mé­di­u­ma ki­ke­rül­he­tet­le­nül ve­ti fel a do­ku­men­tá­ció/meg­ren­de­zett­ség kér­dé­sét. (Ko­ráb­ban: Korniss Pé­ter mû­vei kap­csán, Moz­gó Vi­lág 2013/6) Egyik meg­kö­ze­lí­tés sze­rint a …

[tovább...]


Tanulmány

Csillag István: Zsákutcában Csillag István: Zsákutcában

2014 ja­nu­ár­ja óta el­ön­te­nek a jó hí­rek. Ar­ra már nem em­lék­szem, hogy a kor­mány ügye­le­tes szó­vi­rág­fe­le­lõ­se mi­nek is ne­vez­te 2014-et, de a há­rom vá­lasz­tás évé­ben, jel­zõs szer­ke­zet nél­kül is nyak­ló nél­kül dõl­tek „az el­múlt nyócévet” mes­­sze ma­guk mö­gött ha­gyó ered­mé­nyek: 3,5 szá­za­lé­kos gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés, 0 …

[tovább...]


Vers

Beck Tamás: Észrevétlenek

Én csupán a névtelen szentekben hiszek,
akiket jeltelen sírok rejtenek,
akik haláluk után is észrevétlenek,
szellemhangjukat se rögzítik magnószalagok.

[tovább...]


Vers

Beck Tamás: Accra

A moszkitó gyötör jobban vajon, vagy a szerelmi vágy?
Egyik önáltatást terjeszt, a másik meg maláriát.
Fülembe zümmög a rovar. Ingerülten elhajtom.
Valit egy fekete férfival láttam a tengerparton.

[tovább...]


Vers

Murányi Zita: terebesi tér

talán az zavar meg az a fekete szarka
a terebesi téren a hármas villamos
törött ablaka mint egy sebes szárny
és ahogy verdes a farmert is

[tovább...]


Vers

Murányi Zita: bosnyák tér

a bosnyák téren a templom tornya
maradt mutatóba ebben a szürke
körforgalomban az ég egy ismeretlen
köd játéka míg az esõket elbontotta

[tovább...]


Vers

Murányi Zita: csepel

apró hófehér csónakok
eveznek az éjszakában a csillagok
kiragyog a házfalak sûrû sötét sora
kiragyog csepel

[tovább...]


Vers

Fenyvesi Orsolya: Deltatorkolat

A városból a városba érkeztem,
ilyenek a hajnalok,
a Hold nem tudja eloszlatni a felhõket.
Ahogy akadozó szavaimmal utcát tévesztettem,

[tovább...]


Vers

Fenyvesi Orsolya: Két éjszaka

Éjszaka felriadtam,
hirtelen nyugalommal
a levegõ belökte ablakomat,
és eltemette alvó testem,

[tovább...]


Vers

Fenyvesi Orsolya: Esse est percipi

Lehulló hajamról eszedbe jutottak a folyók,
és ezt nevezted melankóliának,
míg az egymásba nyúló ágak alatt
én egy ismétlõdésekben gazdag életet kívántam.

[tovább...]


Vers

Tóth Imre: Senkiföldje

Itt halottak laknak – mondja az ingatlanközvetítõ,
minden házban van néhány üres lakás,
ebben itt holtak laknak, gondjukat már maguk
mögött hagyták.

[tovább...]


Vers

Kiss Judit Ágnes: Confiteor

megbaszott engem Isten
gyönyörrel fájdalommal
idõmet szétfeszíti
napjaim közé döfni

[tovább...]


Vers

Kiss Judit Ágnes: Hostia

Úgy volna jó meghalni is,
ahogy a gyermekedet várod.
Azzal a beletörõdéssel,
azzal a szelíd megadással,

[tovább...]


Vers

Kiss Judit Ágnes: Credo

Nem, Istenem, van, amit nem lehet
jóvátenni. Neked nem számít: élet
vagy halál, és nem törõdsz a fájdalommal.
Pár pillanatra el tudtad hitetni,

[tovább...]


Próza

Spiró György: Diavolina (Rész­let a re­gény­ből)

Együtt csi­nál­tuk vé­gig a for­ra­dal­mat.

A Vozdvizsenka és a Mohovaja sar­kán, a Peterhof ne­vû nagy apart­man­házban lak­tunk ak­kor, már­mint Ma­ri­ja Fjodorovna, Alekszej és én a fér­jem­mel. Ma­ri­ja Fjodorovna és Alekszej ös­­sze­sen négy gye­re­ke so­se la­kott ve­lünk. Alekszej dol­go­zó­szo­bá­ja mö­gött volt a ma­dár­szo­ba, a ka­lic­kák­ban min­dig …

[tovább...]


Próza

Schreiber And­rás: Prozopagnózia

Éj­jel ket­tõ, és se­hol a ta­xi. Hi­deg van. A zse­bem­ben ko­to­rá­szom az utol­só szál ci­ga­ret­tá­ért. Em­lék­szem, hogy tíz perc­cel ko­ráb­ban húz­tam fel a ga­tyám, de ar­ról fo­gal­mam sincs, ho­gyan ke­rül­tem a Bel­vá­ros­ból a Ró­zsa­domb te­te­jé­re. Az sem de­reng: én szed­tem-e fel a nõt, vagy épp …

[tovább...]


Próza

Ross Kár­oly: Bol­dog­ság

Az õszes ha­jú, de negy­ven­nek sem ki­né­zõ nõ fog­ta a tíz év kö­rü­li kis­fiú ke­zét, és vé­gig­bot­la­do­zott ve­le a va­kond­tú­rá­sos ud­va­ron. Ahány­szor csak jött, min­dig úgy érez­te, hogy egy­re el­va­dul­tabb dzsun­gel öle­li kö­rül a há­zu­kat. Elõ­ször csak a vad­szõ­lõ fu­tott be min­dent, az­tán a bo­dza­bok­rok …

[tovább...]


Ról-ről

Sándor Erzsi: A nemzet reklámja (Szé­che­nyi 2020 Ta­va­szi rek­lám­film, 1–2. ver­zió.)

A HG 360 Rek­lám­ügy­nök­ség Kft. 2013 má­ju­sá­tól dol­go­zik a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség­nek. Egy­éves meg­bí­zá­su­kat nyil­ván to­vább­kö­töt­ték, így most már az NFÜ jog­utód­já­nak, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség­nek dol­goz­nak, és píárfeladatokat lát­nak el. En­nek te­le­ví­zi­ók­ban is lát­ha­tó egyik fõ att­rak­ci­ó­ja, a Szé­che­nyi Terv 2020 Ta­va­szi rek­lám­film­jé­nek el­sõ és má­so­dik …

[tovább...]


Ról-ről

Győrffy Iván: Mosogató-dráma (Samba. Szí­nes, fran­cia ro­man­ti­kus víg­já­ték, 120 perc, 2014. Ren­de­zõ-for­ga­tó­könyv­író Eric Toledano, Olivier Nakache; ze­ne­szer­zõ Lu­­dovico Einaudi; ope­ra­tõr Stéphane Fon­­taine; vá­gó Dorian Rigal-Ansous; sze­rep­lõk Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Youngar Fall, Isaka Sa­wa­dogo, Izia Higelin, Liya Kebede, Hélène Vincent, Christiane Millet.)

Ugyan a fen­ti cím az 1950-es, 1960-as évek tár­sa­dal­mi ke­re­te­it dü­hö­sen ost­rom­ló, ön­pusz­tí­tó brit mun­kás­fi­a­tal­ja­i­nak re­a­lis­ta stí­lu­sú, szo­ci­á­li­san ér­zé­keny „kitchen sink” áb­rá­zo­lá­sá­ra as­­szo­ci­ál, ame­lyet a film­mû­vé­szet­ben leg­erõ­tel­jes­eb­ben a ko­rai Ken Loach-opusok kép­vi­sel­nek, a 2010-es évek kö­ze­pé­re már más drá­mák zaj­la­nak a mo­so­ga­tók kö­rül, le­gyen szó …

[tovább...]


Ról-ről

P. Szűcs Julianna: Vilmos világa (Fény­ké­pez­te Zsig­mond Vil­mos. Ludwig Mú­ze­um – Kor­társ Mû­vé­sze­ti Mú­ze­um, 2015. áp­ri­lis 10. – jú­ni­us 21. Ku­rá­tor Tomas Opitz, Pus­kás Bea.)

Min­den­ki tud­ja, a ren­de­zõk is tud­ják, én is tu­dom, sõt ma­ga Zsig­mond Vil­mos is tud­ja, hogy õt nem a fo­tog­rá­fi­á­i­ért sze­ret­jük. Volt egy ma­gyar srác, ki­ment Ho­lly­wood­ba sze­ren­csét pró­bál­ni. Ta­lán övé volt az utol­só olyan nem­ze­dék, az utol­só olyan kö­te­lék­ben re­pü­lõ csa­pat – az öt­ven­ha­to­so­ké …

[tovább...]


Ról-ről

Takács Ferenc: „Talán Dublinnak van igaza” (Enrique Vila-Matas: Dublineszk. Im­rei And­rea for­dí­tá­sa. Bu­da­pest, 2014, Mag­ve­tõ. 332 ol­dal, 3490 fo­rint.)

1997. jú­ni­us 16-án az auszt­rá­li­ai Syd­ney ka­to­li­kus szé­kes­egy­há­zá­ban gyász­mi­sét mond­tak bi­zo­nyos Pad­dy Dignam lel­ki üd­vé­ért. A saj­tó­be­szá­mo­lók sze­rint a szer­tar­tá­son mint­egy két­száz em­ber vett részt.

Hogy mi­ért lett új­ság­hír eb­bõl az el­sõ hal­lás­ra tel­jes­ség­gel min­den­na­pos és ezért zé­rus hír­ér­té­kû ese­mény­bõl, ezt rész­ben az el­hunyt ki­lé­te …

[tovább...]


Ról-ről

Fáy Miklós: Szakállas nõk, szoknyás férfiak (Johann Adolph Hasse: Siroe, Per­zsia ki­rá­lya. Víg­szín­ház, ren­dez­te Max Emanuel Cen­cic, ve­zé­nyel Ge­or­ge Petrou.)

Va­la­mi­kor a má­so­dik fel­vo­nás so­rán ju­tott eszem­be, hogy ezt az elõ­adást egy­ál­ta­lán ren­dez­te va­la­ki. Nem mint­ha olyan iszo­nya­tos fe­jet­len­ség lett vol­na a Víg­szín­ház­ban, amíg Hasse Siroe cí­mû ope­rá­ját ját­szot­ták, in­kább épp el­len­ke­zõ­leg. Min­den na­gyon ter­mé­sze­tes­nek tûnt, hi­va­ta­lo­san fé­lig szce­ní­ro­zott a vál­to­zat, de sem­mi hi­ány­ér­ze­tet nem …

[tovább...]


Ról-ről

Csengery Kristóf: Hitvallás (A Ma­gyar Rá­dió Szim­fo­ni­kus Ze­ne­ka­rá­nak Beethoven–Bernstein–Ravel-estje, ve­zé­nyelt Da­niel Oren. Mûvészetek Palotája, 2015. március 22.)

Leonard Bernstein a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek egyik leg­szí­ne­sebb és leg­so­kol­da­lúbb mu­zsi­kus­egyé­ni­sé­ge volt. Kar­mes­ter­ként szám­ta­lan nagy­sze­rû hang­ver­seny és hang­le­mez fû­zõ­dik ne­vé­hez, meg­ke­rül­he­tet­len Mah­ler-di­ri­gens­nek is­mer­tük (a hat­va­nas évek­ben kez­dõ­dött Mah­ler-re­ne­szánsz egyik kulcs­fi­gu­rá­já­nak szá­mí­tott), de em­lé­ke­ze­te­sek ma­rad­nak Bee­tho­ven­-, Brahms-, Schu­mann-, Schu­bert-pro­duk­ci­ói is. Re­me­kül ve­zé­nyelt Haydnt, fo­gé­ko­nyan re­a­gál­va …

[tovább...]


Ról-ről

Almási Miklós: A háború alulnézetből (Minden­nek vé­ge! Andrássy Ilo­na gróf­nõ el­sõ vi­lág­há­bo­rús nap­ló­ja. Szer­kesz­tet­te Ko­vács La­jos. Bu­da­pest, 2015, Eu­ró­pa. 262 ol­dal, 3490 fo­rint.)

Andrássy Ilo­na a hí­res csa­lád­ba szü­­le­tett: nagy­ap­ja Andrássy Gyu­la gróf, Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nö­ke volt, de hí­re­sek let­tek test­vé­rei, az Andrássy lá­nyok is.

Ifj. Andrássy gróf négy lá­nya kö­zül Ka­tin­kát rég is­mer­jük, lá­za­dó csit­ri, majd vö­rös gróf­nõ, Kár­olyi Mi­hály fe­le­sé­ge. Me­mo­ár­ja (Együtt a for­ra­da­lom­ban, va­la­mint Együtt a …

[tovább...]


Próza

Mol­nár T. Esz­ter: Vég­ke­ze­lés

Valkai La­jost nem szok­ták meg­vá­rat­ni. Ol­va­sat­la­nul dob­ta vis­­sza az új­sá­got az asz­tal­ra, és ki­bá­mult az ab­la­kon. Gyor­san sö­té­te­dett. Az ala­csony fel­hõk alatt meg­gör­nyedt a Sza­bad­ság-szo­bor, a nap­pa­li csil­lo­gá­sá­tól meg­fosz­tott Du­na fe­ke­te tömb­ként ült mély med­ré­ben. A har­ma­dik eme­let­rõl néz­ve nem is fo­lyó­nak tûnt, in­kább asz­fal­to­zott …

[tovább...]


Próza

Gerlóczy Már­ton: Thai­föl­di jegy­ze­tek

Han­gya

Teg­nap dél­után a ha­sa­mon fek­ve egy han­gyá­ra let­tem fi­gyel­mes a ho­mok­ban. Egye­dül volt. Én is. Fújt a szél, csap­kod­tak a hul­lá­mok, na­poz­tak a své­dek. Gon­dol­tam, vis­­sza­fek­szem, és be­csu­kom a sze­mem, de eb­ben nem ta­lál­tam sem­mi ér­de­ke­set. Az ak­tív pi­he­nést nem ne­kem ta­lál­ták ki, kép­te­len …

[tovább...]


Dissertation writing service
Buy klonopin online
Buy ambien online

Purest qualify cheap inhouse pharmacy buy site