Kulturális-közéleti havilap | 2017
Kedves Olvasóink!

Már kapható!

Kedves Olvasóink!

Támogassa személyi jövedelemadója  1%-val a Mozgó Világ Alapítványt – adószám : 19650414 2 41

[tovább...]

Bemutatkozás

Magunkról

Tanulmány, esszé, dokumentum, szociográfia, riport, kerekasztal-beszélgetés, képzőművészet, vers, próza, ifjú és befutott szerzőktől. Hónaplók, egyéni hangú határon túli és honi történetekkel. „ról-,ről” benne kritikák irodalomról, színházról, képzőművészetről, filmről, zenéről, történelmi-politikai művekről, építészetről, televízióról. Képeslap melléklet, szórakoztató sajtóhibák – ez mind a MOZGÓ VILÁG. Jó böngészést! Előfizetés ITT a teljes, aktuális nyomtatott változatra! Csak 9000  HUF
[continue reading…]

[tovább...]
Előfizetés

Támogasson bennünket!

Előfizetés

A lap ára 900 forint, az évi előfizetés 9000 forint. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu faxon: 303-3440. További információ: 06-80-444-444; Külföldön terjeszti a Batthyany Kultur-Press Kft. (H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Tel.: 201-8891) Előfizetési díj 1 évre 9000 Ft. Indexszám: 25604.
[continue reading…]

[tovább...]

2016/03

Interjú

„Nem hiányozhat az enyhe vigyor sem” –  Böröcz Andrással beszélget Váradi Júlia „Nem hiányozhat az enyhe vigyor sem” – Böröcz Andrással beszélget Váradi Júlia

– Ta­valy, az év vé­ge fe­lé Bu­da­pes­ten, az Art Marketen az In­da Ga­lé­ria pa­vi­lon­já­ban lát­ha­tó ki­ál­lí­tá­sát egy performansz kí­sér­te. Az asz­ta­lon to­já­sok, fû­rész, to­jás­sze­le­te­lõ és egy könyv: „Haydan és Most”, szer­zõ­je Váradi And­rás, a ben­ne lé­võ kép­zõ­mû­vé­sze­ti al­ko­tá­sok ké­szí­tõ­je Böröcz And­rás. Az asz­tal mö­göt­ti fa­lon

[tovább...]


Esszé

Révész Sándor – Lelépés Marxról Révész Sándor – Lelépés Marxról

Mi­u­tán na­gyon rossz lesz, na­gyon jó lesz. Ez volt az a He­gel talp­ra ál­lí­tá­sá­val fi­lo­zó­fi­a­i­lag meg­ala­po­zott biz­ta­tás, amel­­lyel Marx és En­gels A kom­mu­nis­ta ki­ált­vány­ban a vi­lág és min­de­nek­elõtt a pro­le­ta­ri­á­tus elé állt.

Mi­u­tán ki­de­rült, hogy nem lesz olyan na­gyon rossz, plá­ne nem ah­hoz ké­pest, amen­­nyi­re

[tovább...]


Hónapló

Da­los György – Ki­sebb-na­gyobb ügyek

Ber­lin, 2016. feb­ru­ár 15.

Bencsik And­rás a pe­da­gó­gus­til­ta­ko­zást tá­mad­va, an­nak szer­ve­zõ­jé­rõl az aláb­bi be­jegy­zést tet­te köz­zé: „Ap­ja, a ret­te­gett Pé­ter Gá­bor (szül. Ei­sen­berger Ben­já­min, Újfehértó, 1906. má­jus 14. – Bu­da­pest, 1993. ja­nu­ár 23.) ma­gyar kom­mu­nis­ta po­li­ti­kus volt, az ÁVO, majd az ÁVH ve­ze­tõ­je 1945 és …

[tovább...]


Hónapló

Végel Lász­ló – A ma­gyar me­se vég­zõ­dé­se

A fel­szol­gá­ló­nõ már a ren­de­lés­kor ész­re­ve­het­te, hogy ma­gyar va­gyok, mert amint ki­hoz­ta a ká­vét, fel­só­haj­tott, és a szo­ká­sos „pa­ran­csol­jon” után azon nyom­ban meg­szó­lí­tott. Tud­ja-e, mi­lyen ne­héz a ma­gyar nyelv? – pa­nasz­ko­dott. Már négy­szer meg­buk­tat­ták a nyelv­vizs­gán, ezért kény­te­len volt el­ha­lasz­ta­ni a dá­ni­ai utat. Ba­rát­nõ­je, Svetlana …

[tovább...]


Archívum

Háy János – Versek

Hol vagyok

Hol vagyok,
kérdem, mikor
rájuk nézek,
Kézen, közön
elvesztem?
Negyed egy
és fél egy között?
A busz felé menet?
Magamra vártam,
silánynak éreztem
a gondolatot, mégsem,
nem tudtam útját állni,
de lekéstem.

Egyszer még

Egyszer még lábra kapott.
Aztán már nem, de most…

[tovább...]


Archívum

Acsai Roland – Versek

Ezer daru

    A hetvenedik évébe lépett anyámnak

Felhõfarkasok

Lábadhoz dörgölõznek majd felhõfarkasok,
És lábamhoz dörgölõznek majd felhõfarkasok,
Amikor az ûrbõl akkora hópehely hullik alá,
Mint egy bolygó,
Vonyításuk láng lesz majd, és leperzseli
A fák ujjairól a deret,
Amikor az ûrbõl akkora hópehely hullik alá,…

[tovább...]


Archívum

Beck Tamás – Versek

Argó

Csókot loptam tõled, míg aludtál, közölte
velem reggel a szerelem tolvajnyelvén.
Kettõnkrõl beszélt, holott ágya szélén
a gyermekkorából itt maradt lencsibaba
szomorúan nézett bennünket, mint
csoportszex után a marginális helyzetbe
kényszerített harmadik személy.

Hányás

Ilyenkor együtt jön fel a kaja az emlékekkel,
mintha a …

[tovább...]


Archívum

Darányi Sándor – Versek

Saulus redivivus

Vallásos sátán és vallástalan
angyal közül melyiket követed –
kinek a valósága hengerel le:
titkos szempontok lompos kényuralma
vagy a kételybõl fakadó alázat?

Az eredendõ kiheverhetetlen
szellemi fogságában senyvedünk.
Szabad-e trónjától megfosztani
a nép által választott rossz királyt,
vagy csalhatatlannak lennünk muszáj,
következményét …

[tovább...]


Kerekasztal

„Szeretem a horrort”

Ara-Kovács Attila, Dessewffy Tibor, Farkas Zoltán
és Spiró György kerekasztal-beszélgetése a Fapados Szalonban, moderátor
Pikó András

Pi­kó And­rás Be­lá­tom, meg­fog­ha­tat­lan­nak tû­nik a mai té­ma, mert leg­in­kább a kö­zös­sé­gi köz­ér­ze­tünk­rõl fo­gunk be­szél­ni. A mai es­te mun­ka­cí­me, a Pen­ge­élen, is er­re a köz­ér­zet­re utal­na, de mi­vel ne­he­zen

[tovább...]


Esszé

„Rontani a javíthatatlant”

„Az általánosan elterjedt ellenkezõ nézettel szemben le kell szögeznünk, hogy
a politikában hazudni nem lehet. Pontosabban: lehet itt-ott hazugságokat mondani,
de nem lehet hazugságra politikai konstrukciókat, politikai programot felépíteni.”

Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem

Egy­sze­rû ha­lan­dó, ha gaz­da­ság­ról hall, szá­mo­kat lát. Tud­ja, …

[tovább...]


Ról-ről

Sándor Erzsi – Semmi Sándor Erzsi – Semmi

xSchell Ju­dit si­et az esõ­ver­te asz­fal­ton, ke­zé­ben es­er­nyõ. Mö­göt­te sta­tisz­ta vagy in­kább ar­ra já­ró ci­vil tû­nik fel egy pil­la­nat­ra. Nem si­et, és nincs ke­zé­ben er­nyõ, a ha­ja ren­de­zett. Két­ut­cá­nyi­ra tõ­lük Lo­vas Ro­zi és Géczi Zol­tán egy-egy szál szá­raz tri­kó­ban si­et a szá­raz asz­fal­ton. Ar­ra­fe­lé nem …

[tovább...]


Ról-ről

Gyõrffy Iván – Bûnös város

2002 víz­ke­reszt­jén egy he­lyi lap glo­bá­lis bom­bát rob­ban­tott: köz­zé­tet­te leg­újabb ok­nyo­mo­zó ri­port­so­ro­za­tá­nak el­sõ da­rab­ját. A la­pot Bos­ton Globe-nak hív­ták, a „pu­ri­tán vá­ros”-nak is be­cé­zett nyu­ga­ti par­ti te­le­pü­lés be­fo­lyá­sos, he­lyi ér­de­kû or­gá­nu­ma volt, és ma is az, ám év­ti­ze­dek óta ren­del­ke­zik egy nem csu­pán ma­gyar …

[tovább...]


Ról-ről

Mélyi Jó­zsef – Med­dig tart egy élet­mû?

Ta­valy lett vol­na hat­van­éves, több mint negy­ven éve ad­ta fel ap­ró­hir­de­tés­ben a sa­ját ha­lál­hír­ét, egy ne­gyed­szá­za­da hunyt el – Ér­me­zei Zol­tán élet­raj­zá­nak fon­tos év­szá­mai tra­gi­kus ke­gyet­len­ség­gel je­lö­lik ki az élet­mû ke­re­te­it. Egy élet­pá­lya ha­tár­vo­na­lai azon­ban so­ha­sem eny­­nyi­re éle­sek. Nem­csak hogy túl­nyúl­nak a mû­vész élet­ide­jén, de …

[tovább...]


Ról-ről

Almási Mik­lós – Szo­lid kert

Vol­tak he­lyei (rej­tek­he­lyei, bé­relt he­lyei, óvó­he­lyei) a Hor­thy­-kor­szak ha­la­dó mû­vé­sze­té­nek, nem sok, nem is to­vább­élés­re ké­pes (klas­­szi­kus) neveldék, de vol­tak. Most egy ilyet ka­pok kéz­be, a Kép­zõ­mû­vé­szek Új Tár­sa­sá­ga (rö­vi­dít­ve KÚT) ne­vû la­za ala­ku­lat mo­nog­rá­fi­á­ját. Élt: 1924–1949 kö­zött, de utób­bi dá­tum már ke­gyes csa­lás. A …

[tovább...]


Ról-ről

Petõ Iván – 1945: hitek, tévhitek, csalódások, alkalmazkodás

„A nem­zet most fel­tûr­te ing­uj­ját, és ne­ki­gyür­kõ­zött, hogy na­gyot cse­lek­szik: fel­szá­mol­ja a múl­tat […]. Jó mun­kát, fe­le­im! Csak egy kér­dést köz­ben, mel­lé­ke­sen: van-e a nem­zet­nek mo­rá­lis igé­nye? […] ön­ma­gá­val szem­ben, akar-e jo­got, föl­tét­len sza­bad­sá­got, el­vi­se­li-e az er­köl­csi bí­rá­la­tot, mó­dot ad-e a katharzisra ön­ma­gá­nak, vagy csak …

[tovább...]


Nivódíj

La­tor Lász­ló:  Arany Töpörtyû díjasainkról

La­tor Lász­ló: Ma­gá­ról és mind­an­­nyi­unk­ról (Markó Bé­láról)

Jó ol­vas­ni a ta­va­lyi vers­ro­va­tot. Mert sok­szí­nû, sok­fe­lé ága­zó, meg­szó­lal ben­ne min­den­fé­le szó­lam. Mon­dom a rög­esz­mé­i­met: én a sû­rû anya­gú, eg­zisz­ten­ci­á­lis lí­rát sze­re­tem. Ezért tet­szett Ger­gely Ág­nes mes­te­ri­en, sa­lak­ta­la­nul, pon­to­san meg­for­mált, drá­mai, a bûnt és az er­köl­csöt egy …

[tovább...]


Próza

Szöllõsi Má­tyás – Spi­rál

Ha­son fek­ve éb­redt. A szem­göd­re te­le volt kön­­nyel, egy álom ma­ra­dé­ká­val; zsib­badt a kar­ja, alig bír­ta moz­dí­ta­ni, és az ab­la­kon túl­ról ára­dó fény za­var­ni kezd­te a sze­mét. Fájt a gyom­ra és a tar­kó­ja. Égett a nyel­ve és az aj­ka is. Bár­mit meg­adott vol­na egy po­hár …

[tovább...]


Próza

Em­ber­is­ten pó­ráz­zal

Ön­élet­raj­zot pe­dig nem írok. Be­je­len­tet­tek rá min­den­fé­le igényt csa­lá­di kör­bõl meg kí­vül­rõl. De nem, nem és nem!…

Mi­ért?

Mond­hat­nám: csak! De nem mon­dom, in­kább ürü­gye­ket ke­re­sek.

Elõ­ször is a lus­ta­sá­gom. An­­nyi min­den fel­hal­mo­zó­dott, amit elõbb­re va­ló­nak tar­tok. Mi­ért ép­pen az én, vég­sõ so­ron ba­ná­lis tör­té­ne­tem­mel

[tovább...]