Kulturális-közéleti havilap, negyvenegyedik évfolyam
Kedves Olvasóink!

Már kapható!

Kedves Olvasóink!
Megjelent a 2015/5. szám. Mostantól ismét csak pár hetes késéssel kerülnek majd fel a netre a friss számok. A kimaradt hónapok anyagának pótlása napokon belül meg fog történni.…
[tovább...]

Bemutatkozás

Magunkról

Tanulmány, esszé, dokumentum, szociográfia, riport, kerekasztal-beszélgetés, képzőművészet, vers, próza, ifjú és befutott szerzőktől.

Hónaplók, egyéni hangú határon túli és honi történetekkel.

„ról-,ről” benne kritikák irodalomról, színházról, képzőművészetről, filmről, zenéről, történelmi-politikai művekről, építészetről, televízióról.

Képeslap melléklet, szórakoztató sajtóhibák – ez mind a MOZGÓ VILÁG.

Jó böngészést!

[tovább...]
Előfizetés

Támogasson bennünket!

Előfizetés

A lap ára 900 forint, az évi előfizetés 9000 forint.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu faxon: 303-3440.

További információ: 06-80-444-444; Külföldön terjeszti a Batthyany Kultur-Press Kft. (H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6. …

[tovább...]

2015/5

Reflex

Révész Sándor: A zsidó mint „zsidó”

A zsi­dó­ság olyas­mi, ami­rõl tud­juk, hogy van, de nem tud­juk, hogy mi­cso­da. A sze­ku­la­ri­zá­ció elõtt ez nem volt prob­lé­ma. A zsi­dó­ság val­lá­si kö­zös­sé­get al­ko­tott. Aki a zsi­dó val­lás­ban élt, zsi­dó volt, aki nem, az nem. (Pon­to­sab­ban a do­mi­náns zsi­dó fel­fo­gás sze­rint aki zsi­dó­nak szü­le­tett, zsi­dó …

[tovább...]


Reflex

Farkas Zoltán: Egy logokrata emlékiratai

Sárközy Tamás Kétharmados túlzáskormányzás címû könyvérõl – és magáról a szerzõrõl

Nincs ben­ne sem­mi pro­fes­­szo­ros. Le­szá­mít­va per­sze en­cik­lo­pé­di­kus tu­dá­sát, kü­lö­nös ké­pes­sé­gét, hogy elõ­adá­sa­i­ban – és ma­gán­be­szél­ge­té­sek­ben – a jog tu­do­má­nyát élet­re kelt­se, és per­sze azt, hogy kí­mé­let­len kri­ti­ku­sa min­den bu­ta­ság­nak. A gyar­ló­ság­nak már nem an­­nyi­ra, …

[tovább...]


Interjú

„Enyimé, elvettem!” – Parti Nagy Lajossal beszélget J. Győri László

– Már­ci­us 15-én mon­dott be­szé­ded­ben „ön­ma­ga der­mesz­tõ pa­ró­di­á­já­nak” ne­vez­ted Or­bán Vik­tor rend­sze­rét. 2014-ig há­rom éven ke­resz­tül hét­rõl hét­re se­gí­tet­tél ma­gyar me­sé­id­del, hogy meg­le­gye­nek a nyel­vi sizegenetics reviews esz­kö­ze­ink, hogy ne­vén ne­vez­zük an­nak a vi­lág­nak a je­len­sé­ge­it, amely­ben 2010 óta élünk. A tár­sa­da­lom 2010 óta tar­tó …

[tovább...]


Hónapló

Parászka Bo­ró­ka: Pro­fik

„An­­nyi­ra el­ke­se­rí­tõ­en ní­vót­lan min­den, a rend­szer, a bathmate le­gi­ti­má­lói, a kri­ti­ká­ja, hogy las­san tény­leg egy fá­radt le­gyin­tést sem érünk már meg” – áp­ri­lis vé­gén Váry György­tõl ol­vas­tam ezt a re­mény­vesz­tett hely­zet­je­len­tést egy va­ló­ban em­lí­tés­re sem mél­tó ma­gyar­or­szá­gi (köz?)vi­tá­val kap­cso­lat­ban. Vé­gig­gon­dol­va az utób­bi he­tek ese­mé­nye­it itt …

[tovább...]


Hónapló

Végel Lász­ló: Mer­jünk sze­ré­nyek len­ni!

Ta­pol­cán gyõ­zött a Job­bik, Szer­bi­á­ban kü­lön­bö­zõ bot­rá­nyok­tól han­gos a saj­tó. Az utób­bi év­ti­ze­dek­ben túl­sá­go­san sok bal­jós for­du­lat ta­nú­ja vol­tam, sze­ret­nék meg­pi­hen­ni. Ki­kap­cso­lom a te­le­ví­zi­ót, vis­­sza­té­rek az író­asz­tal­hoz, Ani­kó­val csi­szol­gat­juk leg­újabb re­gé­nyem kéz­ira­tát. Az írás egy­re job­ban fá­raszt, de nyug­ta­tom ma­gam: most már az utol­só ap­ró …

[tovább...]


Hónapló

Lángh Júlia: Ez a falu is jobbikos

Gyö­nyö­rû, nyá­ri­as ta­vasz az or­szá­gos, sõt nem­zet­kö­zi fi­gyel­met is kel­tõ idõ­kö­zi vá­lasz­tás nap­ján. A ta­pol­cai kör­zet­ben la­kom én is, ami­kor a ket­tõs éle­tem­ben fa­lun tar­tóz­ko­dom. Há­zam ép­pen át­el­len­ben „a kultúrral”, ahol a ki­írás sze­rint az 1. szá­mú sza­va­zó­kör ta­lál­ha­tó (2. szá­mú nincs is, ki­csi a …

[tovább...]


Hónapló

Dalos György: Ítéletidő, túlvilág

Ber­lin, 2015. már­ci­us 31. – áp­ri­lis 9.

Elöl­já­ró­ban meg kell em­lí­te­nem va­la­mit, amit min­den ve­lem szü­le­tett sze­rény­sé­gem da­cá­ra nem hall­gat­ha­tok el, mert szo­ro­san a tör­té­net­hez tar­to­zik: ta­valy jú­ni­us­ban meg­vá­lasz­tot­tak a Szász Mû­vé­sze­ti Aka­dé­mia iro­dal­mi tit­ká­rá­nak. Ez a tisz­te­let­be­li fel­adat­kör egye­bek közt az­zal járt, hogy a …

[tovább...]


Képzőművészet

Gárdonyi László: Átváltozások Gárdonyi László: Átváltozások

„Sem a színész, sem az eljátszott karakter nem bír autentikus jelenléttel, egymás pozícióját kölcsönösen árnyékolva tartják mûködésben a megkettõzõdések berekeszthetetlen sorozatát.”
Nemes Zoltán Márió

A fény­kép mé­di­u­ma ki­ke­rül­he­tet­le­nül ve­ti fel a do­ku­men­tá­ció/meg­ren­de­zett­ség kér­dé­sét. (Ko­ráb­ban: Korniss Pé­ter mû­vei kap­csán, Moz­gó Vi­lág 2013/6) Egyik meg­kö­ze­lí­tés sze­rint a …

[tovább...]


Tanulmány

Csillag István: Zsákutcában Csillag István: Zsákutcában

2014 ja­nu­ár­ja óta el­ön­te­nek a jó hí­rek. Ar­ra már nem em­lék­szem, hogy a kor­mány ügye­le­tes szó­vi­rág­fe­le­lõ­se mi­nek is ne­vez­te 2014-et, de a há­rom vá­lasz­tás évé­ben, jel­zõs szer­ke­zet nél­kül is nyak­ló nél­kül dõl­tek „az el­múlt nyócévet” mes­­sze ma­guk mö­gött ha­gyó ered­mé­nyek: 3,5 szá­za­lé­kos gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés, 0 …

[tovább...]


Vers

Beck Tamás: Észrevétlenek

Én csupán a névtelen szentekben hiszek,
akiket jeltelen sírok rejtenek,
akik haláluk után is észrevétlenek,
szellemhangjukat se rögzítik magnószalagok.

[tovább...]


Vers

Beck Tamás: Accra

A moszkitó gyötör jobban vajon, vagy a szerelmi vágy?
Egyik önáltatást terjeszt, a másik meg maláriát.
Fülembe zümmög a rovar. Ingerülten elhajtom.
Valit egy fekete férfival láttam a tengerparton.

[tovább...]


Vers

Murányi Zita: terebesi tér

talán az zavar meg az a fekete szarka
a terebesi téren a hármas villamos
törött ablaka mint egy sebes szárny
és ahogy verdes a farmert is

[tovább...]


Vers

Murányi Zita: bosnyák tér

a bosnyák téren a templom tornya
maradt mutatóba ebben a szürke
körforgalomban az ég egy ismeretlen
köd játéka míg az esõket elbontotta

[tovább...]


Vers

Murányi Zita: csepel

apró hófehér csónakok
eveznek az éjszakában a csillagok
kiragyog a házfalak sûrû sötét sora
kiragyog csepel

[tovább...]


Vers

Fenyvesi Orsolya: Deltatorkolat

A városból a városba érkeztem,
ilyenek a hajnalok,
a Hold nem tudja eloszlatni a felhõket.
Ahogy akadozó szavaimmal utcát tévesztettem,

[tovább...]


Vers

Fenyvesi Orsolya: Két éjszaka

Éjszaka felriadtam,
hirtelen nyugalommal
a levegõ belökte ablakomat,
és eltemette alvó testem,

[tovább...]


Vers

Fenyvesi Orsolya: Esse est percipi

Lehulló hajamról eszedbe jutottak a folyók,
és ezt nevezted melankóliának,
míg az egymásba nyúló ágak alatt
én egy ismétlõdésekben gazdag életet kívántam.

[tovább...]


Vers

Tóth Imre: Senkiföldje

Itt halottak laknak – mondja az ingatlanközvetítõ,
minden házban van néhány üres lakás,
ebben itt holtak laknak, gondjukat már maguk
mögött hagyták.

[tovább...]


Vers

Kiss Judit Ágnes: Confiteor

megbaszott engem Isten
gyönyörrel fájdalommal
idõmet szétfeszíti
napjaim közé döfni

[tovább...]


Vers

Kiss Judit Ágnes: Hostia

Úgy volna jó meghalni is,
ahogy a gyermekedet várod.
Azzal a beletörõdéssel,
azzal a szelíd megadással,

[tovább...]


Vers

Kiss Judit Ágnes: Credo

Nem, Istenem, van, amit nem lehet
jóvátenni. Neked nem számít: élet
vagy halál, és nem törõdsz a fájdalommal.
Pár pillanatra el tudtad hitetni,

[tovább...]


Próza

Spiró György: Diavolina (Rész­let a re­gény­ből)

Együtt csi­nál­tuk vé­gig a for­ra­dal­mat.

A Vozdvizsenka és a Mohovaja sar­kán, a Peterhof ne­vû nagy apart­man­házban lak­tunk ak­kor, már­mint Ma­ri­ja Fjodorovna, Alekszej és én a fér­jem­mel. Ma­ri­ja Fjodorovna és Alekszej ös­­sze­sen négy gye­re­ke so­se la­kott ve­lünk. Alekszej dol­go­zó­szo­bá­ja mö­gött volt a ma­dár­szo­ba, a ka­lic­kák­ban min­dig …

[tovább...]


Próza

Schreiber And­rás: Prozopagnózia

Éj­jel ket­tõ, és se­hol a ta­xi. Hi­deg van. A zse­bem­ben ko­to­rá­szom az utol­só szál ci­ga­ret­tá­ért. Em­lék­szem, hogy tíz perc­cel ko­ráb­ban húz­tam fel a ga­tyám, de ar­ról fo­gal­mam sincs, ho­gyan ke­rül­tem a Bel­vá­ros­ból a Ró­zsa­domb te­te­jé­re. Az sem de­reng: én szed­tem-e fel a nõt, vagy épp …

[tovább...]


Próza

Ross Kár­oly: Bol­dog­ság

Az õszes ha­jú, de negy­ven­nek sem ki­né­zõ nõ fog­ta a tíz év kö­rü­li kis­fiú ke­zét, és vé­gig­bot­la­do­zott ve­le a va­kond­tú­rá­sos ud­va­ron. Ahány­szor csak jött, min­dig úgy érez­te, hogy egy­re el­va­dul­tabb dzsun­gel öle­li kö­rül a há­zu­kat. Elõ­ször csak a vad­szõ­lõ fu­tott be min­dent, az­tán a bo­dza­bok­rok …

[tovább...]


Ról-ről

Sándor Erzsi: A nemzet reklámja (Szé­che­nyi 2020 Ta­va­szi rek­lám­film, 1–2. ver­zió.)

A HG 360 Rek­lám­ügy­nök­ség Kft. 2013 má­ju­sá­tól dol­go­zik a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség­nek. Egy­éves meg­bí­zá­su­kat nyil­ván to­vább­kö­töt­ték, így most már az NFÜ jog­utód­já­nak, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség­nek dol­goz­nak, és píárfeladatokat lát­nak el. En­nek te­le­ví­zi­ók­ban is lát­ha­tó egyik fõ att­rak­ci­ó­ja, a Szé­che­nyi Terv 2020 Ta­va­szi rek­lám­film­jé­nek el­sõ és má­so­dik …

[tovább...]


Ról-ről

Győrffy Iván: Mosogató-dráma (Samba. Szí­nes, fran­cia ro­man­ti­kus víg­já­ték, 120 perc, 2014. Ren­de­zõ-for­ga­tó­könyv­író Eric Toledano, Olivier Nakache; ze­ne­szer­zõ Lu­­dovico Einaudi; ope­ra­tõr Stéphane Fon­­taine; vá­gó Dorian Rigal-Ansous; sze­rep­lõk Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Youngar Fall, Isaka Sa­wa­dogo, Izia Higelin, Liya Kebede, Hélène Vincent, Christiane Millet.)

Ugyan a fen­ti cím az 1950-es, 1960-as évek tár­sa­dal­mi ke­re­te­it dü­hö­sen ost­rom­ló, ön­pusz­tí­tó brit mun­kás­fi­a­tal­ja­i­nak re­a­lis­ta stí­lu­sú, szo­ci­á­li­san ér­zé­keny „kitchen sink” áb­rá­zo­lá­sá­ra as­­szo­ci­ál, ame­lyet a film­mû­vé­szet­ben leg­erõ­tel­jes­eb­ben a ko­rai Ken Loach-opusok kép­vi­sel­nek, a 2010-es évek kö­ze­pé­re már más drá­mák zaj­la­nak a mo­so­ga­tók kö­rül, le­gyen szó …

[tovább...]


Ról-ről

P. Szűcs Julianna: Vilmos világa (Fény­ké­pez­te Zsig­mond Vil­mos. Ludwig Mú­ze­um – Kor­társ Mû­vé­sze­ti Mú­ze­um, 2015. áp­ri­lis 10. – jú­ni­us 21. Ku­rá­tor Tomas Opitz, Pus­kás Bea.)

Min­den­ki tud­ja, a ren­de­zõk is tud­ják, én is tu­dom, sõt ma­ga Zsig­mond Vil­mos is tud­ja, hogy õt nem a fo­tog­rá­fi­á­i­ért sze­ret­jük. Volt egy ma­gyar srác, ki­ment Ho­lly­wood­ba sze­ren­csét pró­bál­ni. Ta­lán övé volt az utol­só olyan nem­ze­dék, az utol­só olyan kö­te­lék­ben re­pü­lõ csa­pat – az öt­ven­ha­to­so­ké …

[tovább...]


Ról-ről

Takács Ferenc: „Talán Dublinnak van igaza” (Enrique Vila-Matas: Dublineszk. Im­rei And­rea for­dí­tá­sa. Bu­da­pest, 2014, Mag­ve­tõ. 332 ol­dal, 3490 fo­rint.)

1997. jú­ni­us 16-án az auszt­rá­li­ai Syd­ney ka­to­li­kus szé­kes­egy­há­zá­ban gyász­mi­sét mond­tak bi­zo­nyos Pad­dy Dignam lel­ki üd­vé­ért. A saj­tó­be­szá­mo­lók sze­rint a szer­tar­tá­son mint­egy két­száz em­ber vett részt.

Hogy mi­ért lett új­ság­hír eb­bõl az el­sõ hal­lás­ra tel­jes­ség­gel min­den­na­pos és ezért zé­rus hír­ér­té­kû ese­mény­bõl, ezt rész­ben az el­hunyt ki­lé­te …

[tovább...]


Ról-ről

Fáy Miklós: Szakállas nõk, szoknyás férfiak (Johann Adolph Hasse: Siroe, Per­zsia ki­rá­lya. Víg­szín­ház, ren­dez­te Max Emanuel Cen­cic, ve­zé­nyel Ge­or­ge Petrou.)

Va­la­mi­kor a má­so­dik fel­vo­nás so­rán ju­tott eszem­be, hogy ezt az elõ­adást egy­ál­ta­lán ren­dez­te va­la­ki. Nem mint­ha olyan iszo­nya­tos fe­jet­len­ség lett vol­na a Víg­szín­ház­ban, amíg Hasse Siroe cí­mû ope­rá­ját ját­szot­ták, in­kább épp el­len­ke­zõ­leg. Min­den na­gyon ter­mé­sze­tes­nek tûnt, hi­va­ta­lo­san fé­lig szce­ní­ro­zott a vál­to­zat, de sem­mi hi­ány­ér­ze­tet nem …

[tovább...]


Ról-ről

Csengery Kristóf: Hitvallás (A Ma­gyar Rá­dió Szim­fo­ni­kus Ze­ne­ka­rá­nak Beethoven–Bernstein–Ravel-estje, ve­zé­nyelt Da­niel Oren. Mûvészetek Palotája, 2015. március 22.)

Leonard Bernstein a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek egyik leg­szí­ne­sebb és leg­so­kol­da­lúbb mu­zsi­kus­egyé­ni­sé­ge volt. Kar­mes­ter­ként szám­ta­lan nagy­sze­rû hang­ver­seny és hang­le­mez fû­zõ­dik ne­vé­hez, meg­ke­rül­he­tet­len Mah­ler-di­ri­gens­nek is­mer­tük (a hat­va­nas évek­ben kez­dõ­dött Mah­ler-re­ne­szánsz egyik kulcs­fi­gu­rá­já­nak szá­mí­tott), de em­lé­ke­ze­te­sek ma­rad­nak Bee­tho­ven­-, Brahms-, Schu­mann-, Schu­bert-pro­duk­ci­ói is. Re­me­kül ve­zé­nyelt Haydnt, fo­gé­ko­nyan re­a­gál­va …

[tovább...]


Ról-ről

Almási Miklós: A háború alulnézetből (Minden­nek vé­ge! Andrássy Ilo­na gróf­nõ el­sõ vi­lág­há­bo­rús nap­ló­ja. Szer­kesz­tet­te Ko­vács La­jos. Bu­da­pest, 2015, Eu­ró­pa. 262 ol­dal, 3490 fo­rint.)

Andrássy Ilo­na a hí­res csa­lád­ba szü­­le­tett: nagy­ap­ja Andrássy Gyu­la gróf, Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nö­ke volt, de hí­re­sek let­tek test­vé­rei, az Andrássy lá­nyok is.

Ifj. Andrássy gróf négy lá­nya kö­zül Ka­tin­kát rég is­mer­jük, lá­za­dó csit­ri, majd vö­rös gróf­nõ, Kár­olyi Mi­hály fe­le­sé­ge. Me­mo­ár­ja (Együtt a for­ra­da­lom­ban, va­la­mint Együtt a …

[tovább...]


Próza

Mol­nár T. Esz­ter: Vég­ke­ze­lés

Valkai La­jost nem szok­ták meg­vá­rat­ni. Ol­va­sat­la­nul dob­ta vis­­sza az új­sá­got az asz­tal­ra, és ki­bá­mult az ab­la­kon. Gyor­san sö­té­te­dett. Az ala­csony fel­hõk alatt meg­gör­nyedt a Sza­bad­ság-szo­bor, a nap­pa­li csil­lo­gá­sá­tól meg­fosz­tott Du­na fe­ke­te tömb­ként ült mély med­ré­ben. A har­ma­dik eme­let­rõl néz­ve nem is fo­lyó­nak tûnt, in­kább asz­fal­to­zott …

[tovább...]


Próza

Gerlóczy Már­ton: Thai­föl­di jegy­ze­tek

Han­gya

Teg­nap dél­után a ha­sa­mon fek­ve egy han­gyá­ra let­tem fi­gyel­mes a ho­mok­ban. Egye­dül volt. Én is. Fújt a szél, csap­kod­tak a hul­lá­mok, na­poz­tak a své­dek. Gon­dol­tam, vis­­sza­fek­szem, és be­csu­kom a sze­mem, de eb­ben nem ta­lál­tam sem­mi ér­de­ke­set. Az ak­tív pi­he­nést nem ne­kem ta­lál­ták ki, kép­te­len …

[tovább...]