Kulturális-közéleti havilap, negyvenegyedik évfolyam
Kedves Olvasóink!

Már kapható!

Kedves Olvasóink!
Megjelent a 2015/3. szám. Mostantól ismét csak pár hetes késéssel kerülnek majd fel a netre a friss számok. A kimaradt hónapok anyagának pótlása napokon belül meg fog történni.…
[tovább...]

Bemutatkozás

Magunkról

Tanulmány, esszé, dokumentum, szociográfia, riport, kerekasztal-beszélgetés, képzőművészet, vers, próza, ifjú és befutott szerzőktől.

Hónaplók, egyéni hangú határon túli és honi történetekkel.

„ról-,ről” benne kritikák irodalomról, színházról, képzőművészetről, filmről, zenéről, történelmi-politikai művekről, építészetről, televízióról.

Képeslap melléklet, szórakoztató sajtóhibák – ez mind a MOZGÓ VILÁG.

Jó böngészést!

[tovább...]
Előfizetés

Támogasson bennünket!

Előfizetés

A lap ára 900 forint, az évi előfizetés 9000 forint.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1.

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu faxon: 303-3440.

További információ: 06-80-444-444; Külföldön terjeszti a Batthyany Kultur-Press Kft. (H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6. …

[tovább...]

2015/3

leg


Megjelent a 2015/3. szám. Mostantól ismét csak pár hetes késéssel kerülnek majd fel a netre a friss számok. A kimaradt hónapok anyagának pótlása napokon belül meg fog történni.…

[tovább...]


Tanulmány

Várhegyi Éva: Háború és béke

2015 feb­ru­ár­já­ban a kor­mány el­ér­ke­zett­nek lát­ta az időt rá, hogy fel­füg­ges­­sze öt éve foly­ta­tott sza­bad­ság­har­cát, és leg­alább a ban­kok­kal bé­két kös­sön. A kül­föl­di ban­kok évek óta tar­tó ki­zsi­ge­re­lé­sét és ki­szo­rí­tá­sát kö­ve­tõ­en, hir­te­len irány­vál­tás­sal, stra­té­gai szö­vet­sé­get kö­tött egy echte „nem­zet­ide­gen” nagy­bank­kal, az Erste Bank­kal, és – …

[tovább...]


Esszé

Sz. Bíró Zoltán: Putyin Budapesten Sz. Bíró Zoltán: Putyin Budapesten

Orosz­or­szág Eu­ró­pa je­len­tõs ál­la­ma, és mint ilyen – nor­má­lis eset­ben – Ma­gyar­or­szág fon­tos part­ne­re. Most vi­szont már jó ide­je nincs nor­má­lis hely­zet. Ha az len­ne, ak­kor alig­ha vi­tat­ná bár­ki is az Orosz­or­szág­gal fenn­tar­tott kap­cso­la­tok fon­tos­sá­gát. Ezt egye­dül a ma kor­má­nyon lé­võ Fi­desz ve­ze­tõ po­li­ti­ku­sai tet­ték …

[tovább...]


Interjú

„Nem mondhatjuk, hogy mi közünk hozzá” – Beer Miklóssal, a váci egyházmegye püspökével beszélget Rádai Eszter

– Tud­ja, püs­pök úr, hogy ami­kor el­fo­gad­ja az úgy­ne­ve­zett bal­ol­da­li mé­dia meg­hí­vá­sát, el­megy az ATV-be és a Klub­rá­di­ó­ba, vagy in­ter­jút ad bal­ol­dal­inak szá­mí­tó, il­let­ve nem kor­mány­pár­ti la­pok mun­ka­tár­sa­i­nak, ez­zel fe­hér hol­ló­nak szá­mít a ka­to­li­kus egy­ház­ban? Nem­rég azt a kér­dést tet­te fel egy is­me­rõ­söm ön­nel kap­cso­lat­ban: …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Képzőművészet

Gár­do­nyi Lász­ló: Ko­runk mé­di­u­ma – Szabó Eszter munkáiról Gár­do­nyi Lász­ló: Ko­runk mé­di­u­ma – Szabó Eszter munkáiról

A di­gi­tá­lis kép nem egy­sze­rû­en az ana­lóg kép szá­mí­tó­gé­pes ver­zi­ó­ja, ugyan­is az át­ül­te­tés so­rán meg­vál­to­zik a kép kon­tex­tu­sa és po­ten­ci­ál­ja. Ami­kor egy olaj- vagy ak­va­rell kép fel­ke­rül a vi­lág­há­ló­ra, egy­szer­re ve­szít és nyer: ve­szít, mert a di­gi­tá­lis rep­ro­duk­ció so­ha­sem ké­pes az ere­de­ti tárgy részletgazdagságát vis­­sza­ad­ni, …

[tovább...]


Interjú

Remélem, hogy ez az állapot  nem tart örökké – Tarr Béla filmrendezővel beszélget J. Győri László Remélem, hogy ez az állapot nem tart örökké – Tarr Béla filmrendezővel beszélget J. Győri László

– Ne­he­zen egyez­tet­tük en­nek a ta­lál­ko­zás­nak az idõ­pont­ját. Sza­ra­je­vó­ból jött ha­za, ahol most él. Ki­köl­tö­zött oda?

– Nem, csak ott dol­go­zom most. Egy prog­ra­mot csi­ná­lunk, és emi­att az idõm túl­nyo­mó ré­szét ott kell töl­te­nem.x

– Ez azt je­len­ti, hogy ön is azok kö­zé tar­to­zik, aki­ket …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Hónapló

Révész Sándor: Jogot vagy konyhapénzt!

Úgy sza­ba­dul­hatsz a fog­ság­ból, ha nép­sze­rű­sí­ted. Ez volt Tutsek An­na éle­té­nek leg­fõbb ta­nul­sá­ga. Ami­kor õ fel­nõtt, a XIX. szá­zad het­ve­nes-nyolc­va­nas éve­i­ben, a nõk fõ­sza­bály sze­rint fér­fi­ak fog­sá­gá­ban él­tek. Nem le­het­tek önál­ló eg­zisz­ten­ci­á­lis té­nye­zõk, önál­ló pol­gá­rok, nem volt vá­lasz­tó­jo­guk, nem foly­tat­hat­tak olyan ke­re­sõte­vé­keny­sé­get, amely­nek ho­za­dé­ká­val ma­guk …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Hónapló

Parászka Bo­ró­ka: Bezzegország nincs

„Nem tá­mo­ga­tod a kor­rup­ció­el­le­nes har­cot” – vá­rat­la­nul ért egy­ko­ri er­dé­lyi szom­szé­dom te­le­fon­ja: év­ti­ze­dek óta Ma­gyar­or­szá­gon él, most a Du­nán­túl­ról hí­vott fel, hogy el­ma­rasz­tal­jon. Fo­lya­ma­to­san fi­gye­li a ro­má­ni­ai hí­re­ket: egy ide­ig azért for­dult vis­­sza, el­ha­gyott ha­zá­ja fe­lé, hogy iga­zol­ja az emig­rá­ci­ót. Vár­ta a ré­mes hí­re­ket a …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Hónapló

Da­los György: Pegida, Tri­a­non, Simicska

Ber­lin–Bu­da­pest, 2015. feb­ru­ár 15.

Ré­gi jó is­me­rõ­söm, C. ma­gyar koz­me­ti­kus­nõ Koblenzben, me­sé­li, hogy Ceausescu Ro­má­ni­á­já­ból át­te­le­pült la­kás­szom­szé­dok­kal be­szél­get­ve szó­ba hoz­ta a Pegidát. Vesz­té­re. Ami­kor ugyan­is ki­fe­jez­te a ta­valy lét­re­jött moz­ga­lom­mal kap­cso­la­tos ag­go­dal­mát, be­szél­ge­tõpart­ne­rei he­ve­sen vé­del­mük­be vet­ték a Pegidát, mond­ván, hogy az ki­zá­ró­lag a muszlim mig­rá­ci­ót …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Hónapló

Schreiber And­rás: Eu­ró­pa-kor­zó

Idõs, ala­csony as­­szony áll a Ba­ross té­ri Kro­ko­dil Corso ci­põ­áru­ház ki­ra­ka­ta elõtt. Ér­dek­lõ­dé­sé­nek kí­vül­ál­lók szá­má­ra is jól lát­ha­tó tár­gya egy pár emelt tal­pú, bar­na bõr fél­ci­põ.

– Gye­re, ma­ma, zöld a lám­pa! El­múlt hat, el fo­gunk kés­ni! – szól a zeb­rá­nál vá­ra­ko­zó fér­fi a ki­ra­kat …

[tovább...]


Hónapló

Végel Lász­ló: Underground EU

Nagy ér­dek­lõ­dés­sel kö­ve­tem a szer­bi­ai és a ma­gyar­or­szá­gi té­vé­adók hír­adá­­sa­it meg hát­térmû­so­ra­it, ame­lyek rend­re be­szá­mol­nak a szerb–ma­gyar ha­tár in­nen­sõ és túl­só ol­da­lán set­ten­ke­dõ al­bán „meg­él­he­té­si me­ne­kül­tek­rõl”. Csa­lá­dok: fér­fi­ak és nõk gyer­me­ke­ik­kel a kar­juk­ban, té­li íté­let­idõ­ben, cse­kély hol­mi­val, kis ba­tyuk­kal a há­tu­kon il­le­gá­li­san som­for­dál­nak át az …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Hónapló

Lángh Jú­lia: A szó­lás­sza­bad­ság ha­zá­já­ban

To­vább­ra is rossz­ked­vű hí­rek jön­nek Fran­cia­or­szág­ból. Nicole ba­rát­nõm ír­ja, amit ma­gam is lá­tok az interneten: „…az or­szág te­le van az isz­lám ter­ro­riz­mus hisz­té­ri­kus hí­re­i­vel. Ha ar­ra a nyolcéves gye­rek­re gon­do­lok, szé­gyel­lem a ha­zá­mat. Már egy pol­gár­há­bo­rú le­he­tõ­sé­gét is meg­len­ge­tik!!! Ho­vá ju­tot­tunk? Ak­ko­ra a félsz a …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Molnár Krisztina Rita: Leszámoló

Cseng és bong.
Csak üresen kong.
Azzal etecc,
hogy szerecc,
még ma tõlem
elmehecc.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Torockay András: Borotva, Eső, Spar

Frissen borotvált arcom
lassan másfél éve nem simítottam.
Villanyborotvás borostás volt,
vagy rabbi-szakállas.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Torockay András: Wales, Newport, Pambrokeshire

A korona legszebb gyémántja ezek
a mezõk, fák, tehenek, birkák, házak.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Darányi Sándor: Önvád

Már mindig öreg, sosem fiatal.
Fekszik az ágyban, nagynéném vigyáz
rá. Mást talán rég nem akar;
és elfoszlik, málló szövet, a gyász –

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Darányi Sándor: A dolgok vége rendesen

Valaki majd csak megkíván,
kisajátítván érdeked,
és mint tutajon, oldalán
átvészeled az életet –

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Darányi Sándor: Szilveszter elõtt

belsõ gyermek ordít, rúg, harap.
Tisztába kéne tenni. Csupa seb.
Nem csak undok, csenevész kis darab –
a dundisága a legvéresebb.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Darányi Sándor: Dac

Megint dühöng az istenverte szél,
lökdösi felettünk a háztetőt.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Kollár József: Fakultatív Tandori

Egy talált némber megszépítése.
Erre kószál a költő. És megvan
a harmadik sor is. Most? Felbukkan
egy gyűrött férfi. Jeges nézése…

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Kollár József: Fakultatív Jack London

Szépek. Színház, ahol ásít a hiányom.
Már csak a hûlt helyem jelzi, hogy mégis
(miként vénülõ szájból a protézis)
voltam, de kiestem. Furcsa, ha látom,

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Kollár József: Fakultatív Gárdonyi

A félszemű Jumurdzsák cool.
Ahogyan Bárdy lejátssza,
a film nem avul hiába.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Balaskó Ákos: Kialvatlan

Az oldaladon alszol gyerekkorod óta,
mert csak így tarthattad szemmel az ablakot.
Jobbra dőlsz, úgy nem érezni a szívverést;
a bordáid fesztávja biztonsági zóna.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Vers

Balaskó Ákos: Szalmaszál

Fél tizenegy múlt, az utcánk áporodó ködpor.
Abból formálódik az az árnyék, õ, akitõl elbúcsúztak
a sarkon, jöjjön gyalog, ott a megálló, tegyen úgy.

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Ról-ről

Sándor Erzsi: Tökéletes szkeccs (Polskie Radio – TVN24/x-news – Viktor Or­ban w Warszawie.)

A leg­újabb Benny Hill show egyik je­le­ne­tét a Polskie Radio vi­de­ó­já­nak kö­szön­he­tõ­en lát­hat­ta a spe­ci­á­lis hu­mor­ra éhes, iz­ga­tott nép. A po­én ma­te­ma­ti­ka, amit tény­leg csak a leg­na­gyobb ko­mi­ku­sok tud­nak. Benny Hill ilyen. El­in­dul­ni, kis spéttel ész­be kap­ni, vis­­sza­for­dul­ni, má­sod­perc törtré­sze alatt el­dön­te­ni, hogy nem ki­ro­han­ni, …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Ról-ről

Győrffy Iván: Töréspontok (Kód­játsz­ma (Imitation Game). Szí­nes, szink­ro­ni­zált an­gol–ame­ri­kai élet­raj­zi drá­ma, 114 perc, 2014. Ren­de­zõ: Morten Tyldum; for­ga­tó­könyv­író Graham Moore; ze­ne­szer­zõ Ale­xandre Desplat; ope­ra­tõr Óscar Fa­ura. Sze­­rep­lõk Bene­dict Cumberbatch, Keira Knightley, Matt­hew Goode, Charles Dance, Mark Strong, Rory Kinnear, Allen Leech, Tom Goodman-Hill, Alex Law­ther, Jack Ban­non.)

Végy egy nor­vég ren­de­zőt, aki még éle­té­ben nem di­ri­gált an­gol nyel­vű já­ték­fil­met, és egy kez­dő ame­ri­kai for­ga­tó­könyv­írót, aki már gye­rek­ko­rá­ban el­kö­te­lez­te ma­gát egy bi­zo­­nyos sze­mély éle­té­nek meg­fil­me­sí­té­se mel­lett. Adj hoz­zá egy nem­zet­kö­zi szín­té­ren nem kü­lö­nö­seb­ben is­mert és gya­kor­lott spa­nyol ope­ra­tõrt, to­váb­bá egy ame­ri­kai vá­gót, aki …

[tovább...]


Ról-ről

Fáy Miklós: Frankenstein fiai (Nick Dear: Fran­kens­te­in. Ren­dez­te: Koltai M. Gá­bor. Pes­ti Ma­gyar Szín­ház. Sze­rep­lõk: Ko­vács Krisz­ti­án, Hor­váth Il­lés, Holecs­kó Or­so­lya, Gás­pár Ti­bor.)

Ér­zem én is, hogy ki­csit ol­csó fo­gás, csak ne­héz ne­ki el­len­áll­ni. Lon­don­ban Danny Boyle ren­dez­te a Fran­kens­te­int, a fõ­sze­rep­lõ pe­dig Benedict Cumberbatch és a Trains­pottingból a be­teg fiú, Jonny Lee Mil­ler volt. Bu­da­pes­ten Koltai M. Gá­bor a ren­de­zõ, a fő­sze­rep­lő pe­dig Ko­vács Krisz­ti­án és Hor­váth …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Ról-ről

Csengery Kristóf: Harmincévesen (Az Amadinda Ütõegyüttes és a Ma­gyar Rá­dió Szim­fo­ni­kus Ze­ne­ka­rá­nak kon­cert­je, ve­zé­nyelt Vaj­da Ger­gely. Mû­vé­sze­tek Pa­lo­tá­ja, 2015. feb­ru­ár 13.)

A nyolc­va­nas évek ele­jén erő­tel­jes in­no­va­tív han­gu­lat ala­kult ki a ma­gyar ze­ne­élet­ben. Vagy ezt csak utó­lag gon­dol­ja, aki vis­­sza­te­kint­ve a va­ló­sá­gos­nál szebb­nek akar­ja lát­ni a múl­tat? Nem tu­dom. Min­den­eset­re tény, hogy Fischer Iván és Ko­csis Zol­tán 1983-ban ala­pí­tot­ta meg a Bu­da­pes­ti Fesz­ti­vál­ze­ne­kart, amely­nek a ha­zai …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Ról-ről

Takács Ferenc: Levesmennyország: Cserna-Szabó And­rás: Ve­szett pa­ra­di­csom. (Bu­da­pest, 2014, Mag­ve­tő, 310 ol­dal, 3290 fo­rint.)

Cserna-Szabó And­rás Ve­szett pa­ra­di­csom cí­mû új pró­za­kö­te­té­nek vé­dõ­bo­rí­tó­ján igen szel­le­mes, egy­ben igen komp­lex je­len­tés­kö­rû cím­lap­gra­fi­ka vég­zi a könyv­bo­rí­tók szo­ká­sos dol­gát: mint min­den cím­lap, ez is köz­li ve­lünk, ki a könyv szer­zõ­je, mi a könyv cí­me, és me­lyik ki­adó­nál je­lent meg. Ám ezt na­gyon is szo­kat­lan …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Ról-ről

P. Szűcs Julianna: Ünnep után, idő közben (Ve­láz­quez. Wi­en, Kunsthistorisches Museum, 2014. ok­tó­ber 28. – 2015. feb­ru­ár 15. Remb­randt és a hol­land arany év­szá­zad fes­té­sze­te. Bu­da­pest, Szép­mû­vé­sze­ti Mú­ze­um, 2014. ok­tó­ber 30. – 2015. feb­ru­ár 15.)

Blockbuster – ma­gya­rul bom­ba­si­ker, kas­­sza­si­ker. Ezt a jel­zõt kap­ják a kí­gyó­zó so­ro­kat ter­mõ, jegy­elõ­vé­tel­re be­ren­dez­ke­dett, ide­gen­for­gal­mat ge­ne­rá­ló, a mû­vé­szet­tör­té­net leg­fé­nye­sebb lap­ja­it meg­idé­zõ nagy ki­ál­lí­tá­sok. A múlt sze­zon­ban ilyen tör­tént Bécs­ben, a Kunsthisto­ri­sches Museumban (Ve­láz­quez) és ilyen Bu­da­pes­ten, a Szép­mû­vé­sze­ti Mú­ze­um­ban (Remb­randt és a hol­land arany …

[tovább...]


Ról-ről

Almási Miklós: „Szabad-e Dévénynél betörnöm…” (Rockenbauer Zol­tán: Apacs mû­vé­szet. Adyz­mus a fes­té­szet­ben és a ku­bis­ta Bar­tók (1909–1919). Noran Libro ki­adás, 2014. 463 oldal. 3990 fo­rint.)

„Új idők­nek új da­la­i­val?” – egyéb­ként: nem volt sza­bad… Ezért is a cso­da: a ma­gyar szá­zad­for­du­lón va­la­mi hi­he­tet­len vi­rág­zás in­dul el a mű­vé­sze­tek­ben. Min­dig is ámul­tam, ho­gyan jö­he­tett ez ös­­sze? Most Rockenbauer Zol­tán a fes­té­szet, Ady és a ze­ne (Bar­tók) in­du­lá­sá­ról ad rönt­gen­ké­pet: az át­tö­rés­rõl, …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Ról-ről

Pető Iván: Antipolitikusból politikus (Michael Zantovsky: Havel – Egy élet. For­dí­tot­ta: He­ge­dûs Pé­ter. HVG Ki­adói Rt. Bu­da­pest, 2014., 560 ol­dal, 4900 fo­rint.)

Az ol­va­só né­mi szkep­szis­sel ve­szi kéz­be a Václav Havel éle­té­vel fog­lal­ko­zó ter­je­del­mes köny­vet, mert azt fel­té­te­le­zi, egy hõs­ként, szim­bó­lum­ként szá­mon tar­tott, né­hány éve el­hunyt kor­társ­ról szó­ló mű nagy esél­­lyel hõs­köl­te­mény lesz, vagy ép­pen el­len­ke­zõ­leg, haj­lik a de­he­ro­i­zá­lás­ra. A bi­zal­mat­lan­sá­got csak né­mi­leg osz­lat­ja a fül­szö­ve­g­ben Var­ga …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Próza

Odze György: Bor­zal­ma­ink Odze György: Bor­zal­ma­ink

Ti­zen­hét éves volt, ak­kor kezd­tem tud­ni a bor­zal­mak­ról. Nagy­ma­ma szo­bá­já­ban volt egy fény­kép a fa­lon, egy fi­a­tal­em­bert áb­rá­zolt, nagy­ma­ma azt me­sél­te ró­la, hogy õ volt anya test­vé­re, aki el­esett a há­bo­rú­ban. Ez csak me­se volt, csa­lá­di me­se, amit sen­ki sem hitt el, és nem is …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Próza

Né­meth Ákos: A pénz­pi­ac an­gya­la

Si­mon, a te­het­ség­te­len fi­a­tal tőzs­dei al­kusz éj­sza­ka sze­re­tett dol­goz­ni, félt a kol­lé­gá­i­tól, akik mind ra­va­szabb és rá­ter­met­tebb üz­let­kö­tők­nek bi­zo­nyul­tak ná­la. Éj­sza­ka a ku­tya sem za­var­ta, amint bu­kást bu­kás­ra hal­mo­zott, vagy fél­órá­kon át va­kon a mo­ni­tor­ra me­redt, né­mán pe­relt a sors­sal, és per­be­szé­de­it a sü­ket csend …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.


Próza

Jász­be­ré­nyi Sán­dor: Az igaz sze­re­lem vár

Az ég­vi­lá­gon sem­mit sem ér­zett. Ez ki­fe­je­zet­ten meg­lep­te. Azt vár­ta, hogy el fog ér­zé­ke­nyül­ni. Az em­be­rek elér­zé­ke­nyül­nek, ha meg­tud­ják, hogy meg fog­nak hal­ni. Min­dig is így kép­zel­te a dol­got. Évek óta nem ter­ve­zett sem­mit és nem le­põ­dött meg sem­min sem. Tu­laj­don­kép­pen szá­mí­tott rá, hogy meg …

A cikk egy [részlete] olvasható, a többi a nyomtatott változatban. Netes megjelenésének dátuma: 2015. április 2. csütörtök.