Ról-ről

Csengery Kristóf: Az avantgárd őse | Archívum, Ról-ről | 2017 február

Fáy Miklós: Mágnás Miska rokonai | Archívum, Ról-ről | 2017 február

Győrffy Iván: Tolsztoj és a dibuk | Archívum, Ról-ről | 2017 február

Takács Ferenc: Angyalok földje | Ról-ről | 2017 február

Pető Iván: Veszedelmes eszmék | Ról-ről | 2017 február

Sándor Erzsi: Ember a sötétben (Pe­tõ­fi té­vé – Én va­gyok itt. 2016. 3. 9.) | Ról-ről | 2016 április

Gyõrffy Iván: A kétségek földjén (Egy há­bo­rú (Krigen). Szí­nes dán há­bo­rús film­drá­ma, 115 perc, 2015. Ren­de­zõ-for­ga­tó­könyv­­író Tobias Lindholm; ope­ra­tõr Mag­nus Nordenhof Jonck; sze­rep­lõk Pilou As­bæk, Tuva Novotny, Dar Salim, Søren Mal­ling, Charlotte Munck.) | Ról-ről | 2016 április

Csengery Kristóf: Mesterség és mûvészet (Far­kas Fe­renc: Hét év­ti­zed da­lai. Meláth And­rea, Szabóki Tün­de – ének; Dominkó Ist­ván – zon­go­ra. Hun­ga­ro­ton, 2015.) | Ról-ről | 2016 április

Almási Miklós: Olasz menü ( Fried Ilo­na: Õex­cel­len­ci­á­ja kí­ván­sá­gá­ra. Szín­­ház, kul­tú­ra és po­li­ti­ka a fa­siz­mus Olasz­országában. Bu­da­pest, 2015, L’Har­mat­tan Ki­adó. 366 ol­dal, 3990 fo­rint.) | Ról-ről | 2016 április

Fáy Miklós: Ha nem nevetnénk ( Ödön von Hor­váth: Me­sél a bé­csi er­dõ. Ör­kény Szín­ház, ren­de­zõ Bagossy Le­ven­te, sze­rep­lõk Für Anikó, Vajda Milán, Pol­gár Csa­ba, Ke­re­kes Éva, Po­gány Ju­dit, Deb­re­czeny Csa­ba, Zsigmond Emõke, Káko­nyi Árpád.) | Ról-ről | 2016 április

P. Szûcs Julianna: A még és a már között (A mû­vé­szet for­ra­dal­ma. Orosz avant­gárd az 1910–1920-as évek­ben. A Jekatyerinburgi Szép­­mû­vé­sze­ti Mú­ze­um avant­gárd gyûj­te­mé­nye. Bu­da­pest, Ma­gyar Nem­ze­ti Ga­lé­ria, 2016. ja­nu­ár 28. – má­jus 1. Ku­rá­tor: Ger­gely Ma­ri­ann.) | Ról-ről | 2016 április

Petõ Iván: A háborús megszállás banalitása (Ungváry Krisz­ti­án: Ma­gyar meg­szál­ló csa­pa­tok a Szov­jet­uni­ó­ban, 1941–1944. Ese­mény – el­be­szé­lés – utó­élet. Bu­da­pest, 2015, Osiris Ki­adó. 468 ol­dal, 3980 fo­rint.) | Ról-ről | 2016 április

Takács Ferenc: Gótikus románc all’ungherese (Bartis At­ti­la: A vé­ge. Bu­da­pest, 2015, Mag­ve­tõ. 600 ol­dal, 4990 fo­rint.) | Ról-ről | 2016 április

Sándor Erzsi – Semmi | Ról-ről | 2016 március

Gyõrffy Iván – Bûnös város | Ról-ről | 2016 március

Mélyi Jó­zsef – Med­dig tart egy élet­mû? | Ról-ről | 2016 március

Almási Mik­lós – Szo­lid kert | Ról-ről | 2016 március

Petõ Iván – 1945: hitek, tévhitek, csalódások, alkalmazkodás | Ról-ről | 2016 március

Sándor Erzsi: Prolik, mint a szikla (Szil­vesz­te­ri gá­la­mû­sor a Szol­no­ki Szig­li­ge­ti Szín­ház­ból. Duna World, 2015. dec. 31.) | Ról-ről | 2016 február

Gyõrffy Iván: A kezdet és a vég (Ifjúság (La giovinezza/Youth). Színes olasz– svájci–angol–francia filmdráma, 118 perc, 2015. Rendezõ-forgatókönyvíró Paolo Sor­ren­­tino; operatõr Luca Bigazzi; zeneszerzõ David Lang; szereplõk Michael Caine, Har­vey Keitel, Rachel Weisz, Jane Fon­da, Paul Dano) | Ról-ről | 2016 február

Fáy Miklós A konzerv diadala (Bi­zet: A gyöngy­ha­lász­ok – a Metropolitan Ope­ra elõ­adá­sá­nak élõ köz­ve­tí­té­se. Ren­dez­te Penny Woolcock; sze­rep­lõk Di­a­na Dam­rau, Matthew Polenzani, Mariusz Kwie­czien; ve­zé­nyelt Gianandrea Noseda.) | Ról-ről | 2016 február

Almási Miklós: Hogy mik vannak…? (Ma is ta­nul­tam va­la­mit. Bu­da­pest, 2015, In­dex.hu Zrt. 192 ol­dal, 4480 fo­rint.) | Ról-ről | 2016 február

Csengery Kristóf: Találkozás egy fiatalemberrel (Kocsis Zoltán elsõ budapesti hangversenye. Bartók Rádió, 2016. január 17., 20.38.) | Ról-ről | 2016 február

P. Szûcs Ju­li­an­na: Nyo­mot hagy­ni – erõs se­gít­ség­gel (A túl­élõ ár­nyé­ka – Az El Kazovszkij-élet/mû. Ma­gyar Nem­ze­ti Ga­lé­ria, 2015. no­vem­ber 6. – 2016. feb­ru­ár 14. Ku­rá­tor: Rényi And­rás.) | Ról-ről | 2016 február

Takács Ferenc: Kinek a szemöldöke? (Cserna-Szabó And­rás: Sömmi. Bu­da­pest, 2015, Mag­ve­tõ. 205 ol­dal, 2990 fo­rint.) | Ról-ről | 2016 február

Petõ Iván: Mit olvas(sa)nak a baloldaliak? (50 könyv, amit min­den bal­ol­dal­inak is­mer­nie kell. Szer­kesz­tet­te Böcskei Ba­lázs, Se­bõk Mik­lós. Bu­da­pest, 2015, Noran Libro Ki­adó. 304 ol­dal, 2990 fo­rint.) | Ról-ről | 2016 február

Sándor Erzsi: Médiamerénylet (www.hirado.hu, 2015. 11. 01.) | Ról-ről | 2015 december

Gyõrffy Iván: Lejtmenetben (007 Spectre – A Fan­tom vis­­sza­tér (Spectre). Szí­nes, szink­ro­ni­zált/fel­ira­tos ame­ri­kai–an­gol akcióthriller, 148 perc, 2015. Ren­de­zõ Sam Men­­des; operatõr Hoyta Van Hoytema; sze­rep­lõk Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Monica Bellucci, Léa Seydoux, Chris­toph Waltz.) | Ról-ről | 2015 december

Fáy Miklós: Festett vagina (Alban Berg: Lu­lu. A Metro­po­litan Ope­ra elõ­adá­sá­nak élõ köz­ve­tí­té­se a Mü­pában. Lu­lu: Mar­lis Petersen, Ge­schwitz: Susan Gra­ham. Ve­zé­nyelt: Lothar Koenigs. Ren­dez­te, a dísz­le­te­ket és a jel­me­ze­ket ter­vez­te: Wil­li­am Kent­ridge.) | Ról-ről | 2015 december

Csengery Kristóf: Egy „állatorvosi” koncert (A Ma­gyar Rá­dió Szim­fo­ni­kus Ze­ne­ka­ra, ve­zé­nyelt Ertüngealp Alpaslan, zon­go­rán köz­re­mû­kö­dött Kiss Pé­ter. Müpa Bar­tók Bé­la Nem­ze­ti Hang­ver­seny­te­rem, 2015. no­vem­ber 12.) | Ról-ről | 2015 december

Mélyi József: Csõben látni, tornyot építeni (Nicolas Schöffer ret­ros­pek­tív ki­ál­lí­tás, Mû­csar­nok, 2016. ja­nu­ár 31-ig. Ku­rá­tor: Ro­cken­­bauer Zol­tán.) | Ról-ről | 2015 december

Almási Miklós: Kultúra mint nemzeti lét (Agár­di Pé­ter: Nem­ze­ti ér­ték­vi­ták és kul­tú­ra­­fel­fo­gá­sok 1847–2014. Budapest, 2015, Nap­vi­lág ki­adó. 274 oldal, 3700 fo­rint.) | Ról-ről | 2015 december

Takács Ferenc: Osberg olvashatatlan regénye (Hetényi Zsu­zsa: Nabokov re­gény­ös­vé­nye­in. Bu­da­pest, 2015, Kalligram. 926 ol­dal, 3990 fo­rint.) | Ról-ről | 2015 december

Petõ Iván: Róka fogta csuka (Christopher Clark: Al­va­já­rók. Ho­gyan me­ne­telt Eu­ró­pa 1914-ben a há­bo­rú fe­lé. (The Sleep­­walkers. How Europe Went to War in 1914. Penguin, Lon­don. 2013) For­dí­tot­ta: Ma­ko­vecz Benjamin. Budapest, 2015, Park Könyv­­­ki­adó. 712 ol­dal, 6900 forint.) | Ról-ről | 2015 december

Fáy Miklós: Lear magja se (Shakes­peare: Lear ki­rály. Ren­de­zõ: Al­föl­di Ró­bert, szereplõk: Lász­ló Zsolt, Kováts Adél, Szá­vai Vik­tó­ria, Gazsó György.) | Ról-ről | 2015 november

Sándor Erzsi: A nõ egyszer sem (A nõ há­rom­szor. ATV, 2015. szep­tem­ber 30.) | Ról-ről | 2015 november

Gyõrffy Iván: Az ûr­ha­jó­tö­rött (Men­tõ­ex­pe­dí­ció (The Mar­ti­an). Szí­nes, szink­ro­ni­zált ame­ri­kai sci-fi, 136 perc, 2015. Ren­de­zõ Ridley Scott; for­ga­tó­könyv­író Drew God­dard; ope­ra­tõr Dariusz Wolski; sze­rep­lõk Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Sean Bean, Michael Peña, Kate Ma­ra, Sebastian Stan, Aksel Hennie, Chi­­­wetel Ejiofor, Kristen Wiig, Macken­zie Da­vis, Benedict Wong, Do­nald Glo­ver.) | Ról-ről | 2015 november

P. Szûcs Julianna: Mi a Csontváry? (A ma­gá­nyos céd­rus – Csontváry gé­ni­u­sza, Vár­­­gond­nok­ság Köz­hasz­nú Nonprofit Kft. 2015. jú­li­us 5. – de­cem­ber 31. Ku­rá­tor: Gu­lyás Ger­gely.) | Ról-ről | 2015 november

Csengery Kris­tóf: Ko­dály nyo­má­ban (Az el­sõ negy­ven év. Ju­bi­le­u­mi hang­ver­seny a Ze­ne­aka­dé­mi­án 2015. ok­tó­ber 1-jén. Ve­zé­nyelt Er­dei Pé­ter, köz­re­mû­kö­dött a Ko­dály Fil­har­mo­ni­ku­sok Deb­re­cen, a Ko­dály Kó­rus, az Új Liszt Fe­renc Ka­ma­ra­kó­rus, va­la­mint Wierdl Esz­ter, Schöck Atala, Fe­ke­te At­ti­la és Jekl Lász­ló (ének).) | Ról-ről | 2015 november

Almási Miklós: Az alkotói magány archeológiája (Jonathan Franzen: Diszkomfortzóna. For­dí­tot­ta: Bart Ist­ván. Budapest, 2015. Eu­ró­pa Könyv­ki­adó. 281 oldal, 2990 forint.) | Ról-ről | 2015 november

Petõ Iván: „…foglalkozása rézpál” (Réz Pál: Bo­ká­ig pezs­gõ­ben (han­gos me­mo­ár), a be­szél­ge­tõ­társ Par­ti Nagy La­jos. Bu­da­pest, 2015, Mag­ve­tõ. 370 ol­dal, 3490 Ft.) | Ról-ről | 2015 november

Sándor Erzsi: Jönnek a Bélák ( Vi­gyél el! RTL Klub, szom­ba­ton­ként. Mû­sor­ve­ze­tõ Is­te­nes Ben­ce.) | Ról-ről | 2015 október

Fáy Miklós: Szeretni kell (Hair. Bel­vá­ro­si Szín­ház. For­dí­tot­ták a Moh­á­csi test­vé­rek. Dal­szö­veg Závada Pé­ter. Ko­re­og­rá­fia Bo­dor Jo­han­na. Ren­dez­te Mo­h­á­csi Já­nos.) | Ról-ről | 2015 október

Csengery Kristóf: Varietas delectat (The 5 Countertenors – Yuriy Mynenko, Xa­vier Sabata, Max Emanuel Cencic, Valter Sabadus, Vin­ce Yi, Ge­or­ge Petrou, Ar­mo­nia Atenea. Decca.) | Ról-ről | 2015 október

Mélyi József: Hiány és szabadság (A Leopold Bloom-díjra je­lölt mû­vé­szek ki­ál­lí­tá­sa a Bál­ná­ban, 2015. szep­tem­ber 4-tõl no­vem­ber 15-ig. Ku­rá­tor Szegedy-Maszák Zsu­­­zsan­na és Hanka Nó­ra.) | Ról-ről | 2015 október