Kulturális-közéleti havilap | 2017


2014 augusztus Képzőművészet


Gárdonyi László: A háború családtag – Jászberényi Sándor fotóiról

War is Family

Jász­be­ré­nyi Sán­dor hi­va­ta­los tumblr-jének cí­me

A há­bo­rú rend­kí­vül mes­­sze van tõ­lünk. Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tén 58 éve nem vol­tak em­be­ri ál­do­za­tok­kal já­ró, nem­zet­kö­zi had­mû­ve­le­tek. Az Irak­­ban és Af­ga­nisz­tán­ban szol­gá­ló ma­gyar csa­pa­tok mun­ká­ja, már föld­raj­zi okok­ból is, tá­vo­li­nak és meg­is­mer­he­tet­len­nek tû­nik.

A há­bo­rú csa­lád­tag. Ott van ve­lünk min­den es­te a nap­pa­li­ban, ami­kor kö­zö­sen néz­zük a hír­adót, ve­lünk uta­zik a bu­szon, ami­kor, csak hogy el­ûz­zük va­la­mi­vel az unal­mat, és el­üs­sük az idõt, rá­né­zünk a hí­rek­re a te­le­fo­nun­kon.

Jász­be­ré­nyi Sán­dor ké­pei nem akar­ják meg­vál­toz­tat­ni a há­bo­rút, ha­nem kö­ze­lebb akar­ják hoz­ni, hogy a vi­lá­gun­kat fo­lya­ma­to­san vál­toz­ta­tó fo­lya­ma­tok­kal szó sze­rint kép­be ke­rül­jünk. Ezek a ké­pek a fo­tó dokumentarista, bi­zo­nyí­tó ere­jét hasz­nál­ják fel, hogy a szem­lé­lõ mi­nél job­ban meg­is­mer­je a tör­tén­te­ket, lás­sa, amit õ lá­tott. Ezek­nek a ké­pek­nek nin­csen kép­zõ­mû­vé­sze­ti ér­té­kük, és nem is le­het­ne. Ha meg­kom­po­nál­tak len­né­nek, ha ará­nyo­san, a port­ré- és táj­kép­fes­té­szet ha­gyo­má­nya­it kö­vet­ve ké­szül­né­nek, nem­hogy nem ér­né­nek töb­bet, ha­nem ve­szí­te­né­nek is va­la­mit; kí­mé­let­len õszin­­te­sé­gü­ket. Eze­ket a ké­pe­ket nem le­het narratívába ren­dez­ni. Nem tud­juk va­la­mi­lyen szép me­sé­vel vagy te­le­o­ló­gi­á­val fe­led­tet­ni, hogy mit áb­rá­zol­nak, a nyers le­írás (ma­ga az ekphrasis) fej­ti ki a leg­na­gyobb ha­tást.

Négy kis­gye­rek ját­szik egy kör­hin­tán, a hát­tér­ben vas­be­ton ro­mok, dõ­lõ osz­lo­pok és pál­ma­fák. A kom­po­zí­ció fur­csán ki­egyen­sú­lyo­zott, an­nak árán, hogy az egyik kis­lány alig ész­re­ve­he­tõ a ké­pen, ar­cát tel­je­sen el­ta­kar­ja az elõt­te ál­ló lány, csak pink pu­ló­ve­re jel­zi, hogy ott kell len­nie va­la­hol a ta­ka­rás­ban. Le­het­ne al­le­gó­ri­a­ként ol­vas­ni a je­le­ne­tet, a múlt rom­hal­ma­zán bé­két te­rem­tõ új ge­ne­rá­ci­ó­ként ér­tel­mez­ni, de a kép el­len­áll en­nek a köz­he­lyes ol­va­sat­nak. Az ar­co­kon sem­mi sincs a re­mény­bõl, csak va­la­mi fur­csa erõl­kö­dés lát­szik, ta­lán a rozs­dás, gör­bült va­sat akar­ják moz­gás­ra kény­sze­rí­te­ni.

Ne­vet­ve eme­li fel egy fi­a­tal fiú a gép­fegy­ver­ét, és cé­loz ve­le a ka­me­rá­ba. Moz­du­la­ta ta­lán fe­nye­ge­tõ len­ne, ha nem vol­na en­­nyi­re ügyet­len, ha nem ér­zõd­ne raj­ta, hogy ez a hely­zet szá­má­ra leg­alább olyan kény­sze­re­dett és szo­kat­lan, mint ne­künk. A kép pár­ján egy ar­cát el­ta­ka­ró fegy­ve­res áll büsz­­kén a si­va­tag­ban. El­néz a fény­ké­pe­zõ­gép fe­lett, hogy a sa­ját ma­gá­ra kényszerített hõs ka­to­na to­po­szá­ban tet­sze­leg­ve a mes­­sze­sé­get kém­lel­hes­se, el­len­sé­gek után ku­tat­va.

Gáz­ál­ar­cos ka­to­nák áll­nak egy té­ren, kö­rü­löt­tük füst­tõl szür­ke a le­ve­gõ. Ha­bár nyu­god­tan áll­nak, alak­juk­ban van va­la­mi fe­nye­ge­tõ: ar­cuk he­lyett masz­ko­kat lá­tunk, a gé­pe­sí­tett ha­di­tech­ni­ka szim­bó­lu­ma­it.

Az út szé­lén töl­tény­hü­ve­lyek he­ver­nek a por­ban, a hát­tér­ben tan­kok és egy mun­ka­gép, ami ta­lán a ro­mo­kat ta­ka­rít­ja. Már a mun­ka vé­ge fe­lé jár­hat, a har­cok he­ves­ség­ére nem utal sem­mi, úgy tû­nik, mint­ha a si­va­tag­ban nem vol­na mit el­pusz­tí­ta­ni, hogy rom­ja­i­ból me­men­tó vál­has­son. A holt­tes­te­ket (ha vol­tak) el­szál­lí­tot­ták. Egyet­len in­tõ jel ma­radt: egy go­lyó ütöt­te lyuk egy KRESZ-táb­lán.

Egy má­sik ké­pen egy kis­fiú mo­so­lyog a ka­me­rá­ba. Or­ra alól vö­rös for­ra­dás in­dul víz­szin­te­sen ar­ca jobb ol­da­lán, és egy el­ága­zás után kis ka­nyar­ral fe­je­zõ­dik be a sze­me ha­tá­rá­nál. To­la­ko­dó­an kö­zel van min­den: fe­hér fo­gai, rés­nyi­re szû­kült sze­me, ami­ben alig le­het ki­ven­ni szem­bo­ga­rát, és a seb­hely, ami­rõl nem tud­juk le­ven­ni a sze­mün­ket, bár­men­­nyi­re nem akar­juk is néz­ni.

 587 ff_fmt 600 ff_fmt 4373 ff vagva_fmt 12418 ff_fmt 12488 ff vagva_fmt raba kitakaritasa 2 008 ff_fmt

Comments

kommentek

Cimkék: