Kulturális-közéleti havilap | 2017


2014 július Képzőművészet


Gárdonyi László: A lát­vány ere­je – Ujházi Pé­ter ke­rá­mi­á­i­ról

Rend­kí­vül ne­héz ezek­rõl a mû­vek­rõl a szo­ká­sos for­ma (le­írás, elem­zés, uta­lá­sok fel­tá­rá­sa, ös­­szeg­zés) alap­ján ír­ni. Mint­ha a tár­gyak ma­guk áll­ná­nak el­len az ilyen irá­nyú meg­kö­ze­lí­tés­nek; a kép­sík fel van te­ker­ve egy for­gás­test­re, nincs ele­je és nincs vé­ge, csak az egy­más­ra re­a­gá­ló fi­gu­rák vég nél­kü­li so­ra, amik ne­he­zen meg­fo­gal­maz­ha­tó kap­cso­la­tot te­rem­te­nek a mû­tár­gyak kö­zött. Kö­zép­ko­ri stí­lu­sú fi­gu­ra áll egy le­vél­sze­rû ala­pon, ke­zé­ben ha­tal­mas ku­pa vagy va­la­mi is­me­ret­len szer­szám. Ar­ca szi­go­rú ol­dal­né­zet, csí­põ­je ki­for­dul, ágyé­kát ép­pen va­la­mi rongy fe­di. Fur­csa el­len­tét­pár­ja a fe­ke­te ka­la­pot vi­se­lõ, ka­ri­ka­tú­ra­sze­rû ar­cú, vi­cso­rí­tó fér­fi, aki fe­ne­két mu­tat­ja a né­zõ­nek. Moz­du­la­ta nem egy­ér­tel­mû: az alat­ta lé­võ kis zöld folt mint­ha egy szi­ge­tet je­lez­ne, és õ óri­ás­ként lép­ne át a ha­tal­mas kék ví­zen, de le­het, hogy csak ha­tal­mas szí­nes ülõ­gu­mó­it akar­ja mo­hos szik­lán nyug­tat­ni.

A fent és lent fo­gal­ma is meg­vál­to­zik, az ipar­mû­vé­szet­bõl is­mert non­fi­gu­ra­tív vá­za­dí­szí­tés ha­gyo­má­nyai fo­lya­ma­to­san fe­lül­ír­ják a ha­gyo­má­nyos ké­pi ta­pasz­ta­la­tot. A nyak ki­szé­le­se­dõ pro­fil­ja vis­­sza­kény­sze­rí­ti a ké­pi tu­laj­don­sá­got a vá­za­for­má­ra, így az egész­re pil­lant­va kép he­lyett megint tár­gyat lá­tunk, hogy a fe­dél dí­szí­té­se mint va­la­mi fur­csa hát­tér (gon­dol­junk csak a kö­zép­ko­ri táj­áb­rá­zo­lá­sok hát­te­re­i­re) megint az egy­sé­ges ké­pi szer­ke­ze­tet erõ­sít­se.

A képiség azon­ban ön­ma­gá­ban is prob­le­ma­ti­kus. A gör­bült fe­lü­le­tet fo­lya­ma­to­san ki­tü­rem­ke­dé­sek szab­dal­ják: há­rom­di­men­zi­ós abszt­rakt ala­kok, szo­bor­sze­rû ele­mek a szí­nes, dombormûvi kör­nye­zet­ben. Fo­lya­ma­tos, erõs szín­hasz­ná­lat em­lé­kez­tet a fes­tõi múlt­ra, emel­lett iro­ni­ku­san meg­je­len­nek a ki­nyo­mott fes­ték szob­rá­szi, tér­be­li meg­mun­ká­lá­sai, hogy a kar­co­lá­sok és egyéb fe­lü­letmeg­mun­ká­lá­si tech­ni­kák még job­ban a szob­rá­szat fe­lé vi­gyék el az ér­tel­me­zést. A te­kin­tet fo­lya­ma­to­san ke­ring, és nem ta­lál ka­pasz­ko­dót. Sod­ró­dik egyik alak­tól a má­si­kig, két­ség­beeset­ten ke­res­ve va­la­mi szi­lárd pon­tot, hogy on­nan el­in­dul­va fel­tér­ké­pez­hes­se, bir­tok­ba ve­hes­se a mû­ve­ket. Mi­vel nem ta­lál (mert nem ta­lál­hat) ori­gót, a rész­le­tek­be me­rül.

Né­hol konk­rét uta­lá­sok te­szik még bo­nyo­lul­tab­bá a vi­zu­á­lis fe­lü­le­tet. Egy ha­tal­mas egy­sze­mû alak emel fel egy sok­kal ki­seb­bet. Polüphémosz, a kük­lopsz áb­rá­zo­lá­sa le­het ez az Odüs­­sze­i­á­ból.

Egy má­sik uta­lás az a kü­lö­nös geo­met­ri­ai alak­zat, amely éle­sen el­vá­lik min­den­tõl a kör­nye­ze­té­ben. Egy kör, fur­csa gló­ri­a­ként (eset­leg imago clipeataként) fe­szít­ve egy ro­mán­ ko­ri, bi­zán­ci szent (ta­lán Mik­lós?) ar­ca elé. A kör le­ha­tá­rol, mint­ha na­gyí­tó­üveg len­ne, az arc­ra, a sze­mé­lyi­ség leg­fõbb meg­je­le­ní­tõ­jé­re kon­cent­rál. A püs­pö­ki ti­a­ra, a dí­szes pa­lást mind kí­vül esik, já­ru­lé­kos elem­mé vá­lik. Ez­zel együtt a né­zõ­pont meg­vál­toz­tat­ja a hát­te­ret is: a hát­tér ég­szín­kék­je aran­­nyá vál­to­zik.

Az egyik je­le­net­ben mint­ha egy ko­po­nya­fe­jû szörny­alak egy de­rék­szö­gû mér­nö­ki vo­nal­zót ci­pel­ne. A rend, a mér­he­tõ­ség és eze­ken ke­resz­tül a ter­vez­he­tõ­ség jel­kép­ének tû­nik ez az elem eb­ben a ku­sza vi­lág­ban, va­la­mi­nek (nem me­rem pon­to­san meg­mon­da­ni, hogy mi­nek), ami ki­utat mu­tat. Azon­ban a szim­bó­lum ha­mar vis­­sza­for­dul ön­ma­gá­ba. A de­rék­szö­gû vo­nal­zó ma­ga is egy há­rom­szög, ön­ma­gát je­le­ní­ti csak meg, hoz­zá ké­pest kül­sõd­le­ges dol­gok­kal va­ló ös­­sze­ha­son­lí­tás­ra (te­hát mé­rés­re) nem al­kal­mas.

_MG_0002 ff_fmt

ó_MG_0043 ff_fmt _MG_0053 ff_fmt

_MG_0117 ff_fmt _MG_0151 ff_fmt

_MG_0241 ff_fmt _MG_0246 ff_fmt

Comments

kommentek

Cimkék: