Kulturális-közéleti havilap | 2017


2014 február Képzőművészet


Gárdonyi László: Hordozható emlékművek – Bán Mariann szobrai­­ról

.Ahun há­bo­rú van, ke­rül ott el­len­ség es.

Par­ti Nagy La­jos

…az utóbbi években a szá­mom­ra fon­tos szö­ve­ge­ket a tár­gya­im­ba ír­tam, agyag­ba.

Bán Ma­ri­ann

Egy szö­veg hang­sú­lyo­zá­sá­nak az egyik leg­erő­tel­je­sebb mód­ja, ha kép­pé for­mál­ják, és szob­rá­sza­ti, fes­té­sze­ti esz­kö­zök­kel je­le­ní­tik meg. Amint egy be­kez­dés vagy gon­do­lat ki­lép ere­de­ti he­lyé­ről (egy könyv­ből vagy szer­ző­dés­ből, nyi­lat­ko­zat­ból), és a fal­ra ke­rül már­vány­ba vés­ve, meg­sok­szo­ro­zó­dik az ere­je a sza­vak­nak. Amit egyéb­ként ta­lán el­fe­lej­te­nénk, de em­lé­kez­tet­ni akar­juk ma­gun­kat rá, azt ki­ír­juk, hi­szen így töb­bé nem le­het ki­ke­rül­ni, ha­nem a te­kin­tet mind­un­ta­lan be­le fog üt­köz­ni, meg­nyug­vást ta­lál­va vagy ép­pen új­ra és új­ra fel­há­bo­rod­va. Így mű­kö­dik a kis cet­li, amit a hű­tő­gép­re ra­gasz­tunk ki­csi­ben, és így mű­köd­nek az em­lék­mű­vek is nagy­ban, egész or­szá­gok­ra és év­szá­zad­ok­ra vo­nat­ko­zó­an, hi­szen már ne­vük­ből kö­vet­kez­tet­he­tő­en is em­lé­kez­tet­nek: ki­emel­ke­dő tör­té­nel­mi pil­la­na­to­kat idéz­nek, pél­da­ké­pe­ket ál­lí­ta­nak elénk, örök ér­té­ke­ket hir­det­nek. Min­den­ki­hez egy­szer­re szól­nak, az egész tár­sa­da­lom mint egy­sé­ges po­li­ti­kai test a cél­kö­zön­sé­gük. Ta­lán ép­pen ez az ál­ta­lá­nos­ság és egye­tem­le­ges­ség­re tö­rek­vés okoz­za hiteltelenedésüket is: a XX. szá­zad ese­mé­nye­i­nek leg­na­gyobb ta­pasz­ta­la­ta az egész szét­tö­re­de­zé­se, a cson­ka, a rom fel­ér­té­ke­lő­dé­se. Nincs töb­bé egye­te­mes igaz­ság: egy­más mel­lett élő pár­hu­za­mos igaz­sá­gok van­nak csu­pán.

Bán Ma­ri­ann kis Ex votói is ér­té­ke­ket mu­tat­nak fel: há­rom kü­lö­nös vég­le­ten ke­resz­tül. Az el­ső a po­li­ti­kai utó­pi­ák egyik meg­va­ló­sult for­má­ját, az Egye­sült Ál­la­mok Füg­get­len­sé­gi nyi­lat­ko­za­tát idé­zi, mint a föl­dön meg­va­ló­sí­tan­dó po­li­ti­kai utó­pi­ák pél­dá­ját, ahol min­den em­ber egyen­lő: jo­ga van az élet­hez, a sza­bad­ság­hoz és a bol­dog­ság ke­re­sé­sé­hez. En­nek a po­li­ti­kai álom­nak a pan­dan­ját idé­zik fel a szö­ve­gek Orwell rém­ál­má­ból, a tö­ké­le­tes dik­ta­tú­ra le­írá­sá­ból, az 1984-ből. Az ál­lan­dó fe­nye­ge­tés, a ma­gán­élet és az örö­mök min­den­áron va­ló el­len­őr­zé­se és el­foj­tá­sa ép­pen tö­ré­keny­sé­gü­kön és fá­jó hi­á­nyu­kon ke­resz­tül mu­tat­ja meg va­lós ér­té­kü­ket.

A har­ma­dik vég­let a sza­tí­ráé, a po­li­ti­kai ál­mok kö­zül ki­re­kesz­tett, a va­ló­sá­gos po­li­ti­ka min­den kis­sze­rű mocs­ká­ba zárt em­ber vé­de­ke­zé­se: Par­ti Nagy La­jos ma­gyar me­séi. A hu­mor el­vi­sel­he­tőb­bé, él­he­tőb­bé te­szi a vi­lá­got, nem vé­let­len, hogy tel­je­sen hi­ány­zik Orwell dik­ta­tú­rá­já­ból: akár­csak a sze­xu­a­li­tás, ké­pes akár az em­be­ri sza­bad­ság utol­só tá­ma­szá­vá vál­ni.

A há­rom kü­lön­bö­ző meg­kö­ze­lí­tés­sel és mé­re­tük­kel (még a leg­na­gyobb is el­fér két te­nyé­ren, kön­­nye­dén kéz­be fog­ha­tó és át­he­lyez­he­tő, si­mo­gat­ha­tó, igény sze­rint) ezek a szob­rok úgy tud­nak ta­nú­sá­got ten­ni ér­té­kek­ről, hogy egy­ben fel­ajánl­ják a be­fo­ga­dó­nak a vá­lasz­tás le­he­tő­sé­gét is. A bol­dog­ság kö­zös ér­té­ke há­rom úton is meg­kö­ze­lít­he­tő: a po­zi­tív vá­lasz­tás mód­ján (mint a Füg­get­len­sé­gi nyi­lat­ko­zat­ban) az el­vesz­té­sé­től va­ló fé­lel­men ke­resz­tül (Orwell disztópiájában) és a ke­se­ré­des gyö­nyö­rű­ség­ben, amit a gúny fegy­ve­re ad (Par­ti Nagy La­jos).

Ex votók, fo­ga­dal­mi szob­rok ezek, de nem va­la­mi fel­sőbb ha­ta­lom­hoz vagy is­ten­hez szól­nak. A he­lyük sem temp­lom vagy szen­tély, leg­fel­jebb mú­ze­um vagy ma­gán­gyűj­te­mény, de in­kább egy író­asz­tal lap­ján van tö­ké­le­tes he­lyük. Ott, ahol a pol­gá­ri ide­ál meg­tes­te­sül, és a gon­do­lat sza­bad­sá­gá­ból kö­vet­kez­nek az ér­ték­ek. Min­dig ész­ben tart­va azon­ban azt a tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­la­tot, hogy egy má­sik úton is el­ér­kez­he­tünk ugyanah­hoz a cél­hoz.

Comments

kommentek

Cimkék: ,