Kulturális-közéleti havilap | 2017


2014 június Képzőművészet


Gárdonyi László: Já­té­kos gon­do­la­tok Felsmann Ist­ván Lego-reliefjeirõl

Felsmann Ist­ván Lego-reliefjei egy­szer­re moz­gat­ják meg a szem­lé­lõ mû­vé­sze­ti, fi­lo­zó­fi­ai, popkulturális is­me­re­te­it és hoz­zák fel­szín­re gye­rek­ko­ri, ta­lán már fé­lig el­fe­le­dett, em­lé­ke­it. Legozni nem csak an­­nyit je­lent, hogy egy adott cég termékevel ját­sza­ni. Ál­ta­lá­no­sabb fo­ga­lom, ami ta­lán a mér­nök­tu­do­má­nyok és a sza­bad kre­a­ti­vi­tás met­szés­pont­já­ban ta­lál­ha­tó, hi­szen fo­gal­mi je­len­té­sé­ben nem más, mint egy­ség­nyi, szab­vá­nyo­sí­tott ele­mek­bõl újat lét­re­hoz­ni. A Lego kész­le­tek so­ká­ig ön­el­vû­ek vol­tak, sa­ját bel­sõ, minimalista tör­té­net­tel, hogy az­tán a kor­szel­lem­nek (és va­ló­szí­nû­leg a pi­a­ci igé­nyek­nek) meg­fe­lel­ve las­san át­ad­ják a he­lyü­ket a kü­lön­bö­zõ licenszelt uni­ver­zu­mok­nak, így lett Batman-, STAR WARS- vagy ép­pen Gyû­rûk ura Lego. Ma­gá­nak a já­ték­nak az al­kat­ré­szei azon­ban to­vább­ra is kom­pa­ti­bi­li­sek egy­más­sal, nem szab­va gá­tat a sza­bad kép­ze­let­nek: a gothami sö­tét lo­vag nyu­god­tan har­col­hat Gollammal a Millenium Fal­con fe­dél­ze­tén. Ezt az at­ti­tû­döt hi­va­ta­lo­san is dek­la­rál­ta a Lego egész es­tés mo­zi­film­je, nyíl­tan fel­vál­lal­va az (ös­­sze)épí­tés sze­re­pé­nek hang­sú­lyo­zá­sát a dísz­le­tek, esz­kö­zök, sze­rep­lõk és egy­ben a tör­té­net szint­jén. Ezért le­het az épí­tõ­mes­te­rek ve­ze­tõ­je Vitruvius, és ezért ta­lál­koz­hat Mi­che­lan­ge­lo a cin­que­cen­to szob­rász Michelangeloval, a Ti­ni Nindzsa Har­ci Tek­nõc­cel.

Mi­ért ez az egész ki­té­rõ? Mert Felsmann mun­ká­i­nak szó sze­rint az alap­ját az egy­más­hoz il­lesz­ke­dõ, szab­vá­nyo­sí­tott épí­tõ­koc­kák al­kot­ják, át­vitt ér­te­lem­ben pe­dig ko­runk­ra jel­lem­zõ egy­más­mel­let­ti­sé­ge a kü­lön­bö­zõ narratíváknak, tör­té­ne­tek­nek.

Egyip­tom cí­mû mun­ká­ja egy­sze­rû ho­mok­szín fe­lü­le­tet mu­tat, raj­ta egy fe­ke­te tég­la­lap­pal és egy hoz­zá ve­ze­tõ de­rék­szög­ben tört csík­kal. Alat­ta vé­kony szí­nes vo­nal. A cím­bõl ere­dõ asszociácó út­ján a né­zõ elõtt fel­rém­lik mint­ha egy tér­ké­pet lát­na egy pi­ra­mis­ról, elõt­te a dromosz, a fel­vo­nu­lá­si út, alat­ta a Ní­lus. Ha csak en­­nyi len­ne, nem len­ne iz­gal­mas, azon­ban a vá­lasz­tott mé­di­um új tu­laj­don­sá­gai je­len­nek meg. A kép te­te­jén meg­ha­gyott illesztõtüskék mint­ha pár­tá­za­tot al­kot­ná­nak, és az egyen­le­tes fe­lü­le­tet meg­tö­rõ hi­á­nyok hir­te­len obe­lisz­kek­re, em­lék­mû­vek­re em­lé­kez­tet­nek. A fe­lül­né­zet hir­te­len ki­for­dul ön­ma­gá­ból és a ré­gi tér­ké­pek­re em­lé­kez­te­tõ mó­don ol­dal­né­ze­te­ket mu­tat.

A Vogue cím­lap­ját mu­ta­tó ké­pen egé­szen más je­len­tõ­sé­ge van a hi­ány­nak. A szem gyors­ét­ter­me­ként mû­kö­dõ ké­pes ma­ga­zin-cím­lap­ok tel­je­sen más ér­tel­met nyer­nek az­zal, hogy a kép nyíl­tan fel me­ri vál­lal­ni anyag­vá­lasz­tá­sát és hasz­ná­la­tát. Az egy­más mel­lé il­lesz­tett ele­mek kö­zöt­ti üres­ség mint­ha a cím­lap ál­tal rek­lá­mo­zott cik­kek in­ko­he­ren­ci­á­ját és tar­tal­mat­lan­sá­gát mu­tat­ná.

Kér­dés, hogy mi tör­té­nik ez­zel a cím­lap­pal, ami­kor hir­te­len a Flash Art címplapjára ke­rül. Va­jon tar­tal­má­ban ha­son­lít egy­más­hoz a két fo­lyó­irat, vagy ép­pen el­len­ke­zõ­leg, a Flash Art fel­is­mer­te azt a ké­pi kva­li­tást, ami el­vi­tat­ha­tat­lan a Vogue-tól, és mint popkulturális ikont a címplapjára he­lyez­te? Ön­re­fe­ren­cia? Iró­nia? Felsmann nem se­gí­ti ki az ér­tel­me­zõt eb­bõl a csap­dá­ból, an­nak ma­gá­nak kell a kér­dé­se­i­re meg­ta­lál­nia a vá­laszt, sa­ját íz­lé­se szeint ös­­sze­il­leszt­ve a tám­pont­ként szol­gá­ló ele­me­ket.

Az egy­más­hoz il­lesz­tett Legodarabok al­kot­hat­nak akár egy­sze­rû fa­lat, ahogy a Checkpoint Charle I-II so­ro­zat­ban lát­juk. A ber­li­ni fal as­­szo­ci­á­ci­ó­ja ké­zen­fek­võ­nek tû­nik, de ta­lán egy ki­csit túl­zot­tan is nyil­ván­va­ló. Az át­ke­lõ, ami a fal­lal együtt a hi­deg­há­bo­rú egyik szim­bó­lu­ma volt, má­ra tu­ris­ta­csa­lo­ga­tó lát­vá­nyos­ság­gá vál­to­zott. Ami ré­gen a hús­ba­vá­gó re­a­li­tás, a ha­ta­lom meg­je­le­né­se volt, me­lyet nem­zet­kö­zi pak­tu­mok és a fegy­ve­res erõk ké­nyes egyen­sú­lya tar­tott a he­lyén, má­ra a nem­ze­ti-, és vi­lág­tör­té­nel­mi em­lé­ke­zet tár­gya, dekonstruálható és re­konst­ru­ál­ha­tó, az­az szét­szed­he­tõ és ös­­sze­rak­ha­tó.

1 Checkpoint-charlie-save-for ff nagy_fmt

2 Checkpoint-Charlie-save-vor tif ff nagy_fmt

4 die-Zeitung-save-vor-web- ff nagy_fmt

7 Flash-Art-Vogue-save-wor-we vagva ff nagy_fmt

10 Pl+üss-Totem-save-wor-web ff nagy_fmt

17 fiatal nU¦ő portrt¦îja ff nagy_fmt

Comments

kommentek

Cimkék: