Kulturális-közéleti havilap | 2017


2015 február Képzőművészet


Gárdonyi László: Ké­pek és gon­do­la­tok Ele­kes Kár­oly mű­ve­i­ről

Mint­ha René Magritte gon­do­la­ti fes­té­sze­té­nek és ké­pi ha­gyo­má­nyá­nak a foly­ta­tá­sai len­né­nek, Ele­kes Kár­oly mû­vei a szét­sza­kí­tott vagy ép­pen egy kö­zös kép­ben meg­ra­ga­dott, de egy­más­hoz ké­pest ide­gen rész­le­tek és öt­le­tek alap­ján ol­va­san­dók. A Getsemáné-kert­ben ülõ Krisz­tus gló­ri­á­já­ra há­rom szim­bó­lum, a je­len­le­gi há­rom köz­szol­gá­la­tai te­le­ví­zió emb­lé­má­ja fe­lel, a bel­sõ em­ber tény­leg bel­sõ, amen­­nyi­ben a pro­fil­ban áb­rá­zolt port­ré mel­lett ha­son­ló be­ál­lí­tás­ban egy bõ­ré­tõl meg­fosz­tott, te­hát tény­le­ge­sen, a szó szi­go­rú ér­tel­mé­ben vett bel­sõ em­bert lá­tunk.

A fo­lyó két part­ján két kü­lön­bö­zõ év­szak van (ta­vasz és tél), a raj­tuk ál­ló há­zak pe­dig szí­ne­zé­sük­ben pon­to­san egy­más ne­ga­tív­jai. Az ilyen mó­don fel­épí­tett el­len­té­te­ket pi­ros vo­na­lak kö­tik ös­­sze, mint­ha a tük­rö­zés ma­te­ma­ti­kai mû­ve­le­tét szem­lél­te­tõ áb­ra len­ne a kép: A pont­nak A’ pont fe­lel meg a szim­met­riaten­gely má­sik ol­da­lán. Ezek az ér­tel­me­zõ vo­na­lak a Ró­zsá­kon, kör­be-kör­be fut­nak, a ké­pen áb­rá­zolt, meg­le­he­tõ­sen két­ér­tel­mû vi­rá­gok elõtt, ös­­sze­za­var­va a te­kin­te­tet. Sze­re­pük sok­kal in­kább a kom­po­zí­ció bel­sõ rend­jé­nek a meg­za­va­rá­sa, és ezen ke­resz­tül a vi­zu­á­lis fe­szült­ség fenn­tar­tá­sa, még ak­kor is, ha lé­te­zik tár­gyi alap­juk: na­gyon hal­vá­nyan vis­­sza­utal­nak a nö­vé­nyek szá­rá­ra.

Rég el­ho­má­lyo­so­dott szent­kép, ta­lán csak a gló­ri­á­ról is­mer­he­tõ fel a Meg­vál­tó. Ar­cá­ba és ke­zé­be mint­ha gom­bos­tû­ket szúr­tak vol­na, mo­dern vál­to­za­ta­ként a bû­ne­in­kért örök­kön szen­ve­dõ Krisz­tus esz­mé­jé­nek. Egy kér­dés azon­ban fel­me­rül: a hang­sú­lyo­zot­tan más szí­nek­kel meg­fes­tett gom­bos­tûk ta­lán nin­cse­nek is egy tér­ben az em­ber­fi­á­val, leg­alább­is er­re utal el­té­rõ szín­vi­lá­guk és meg­vi­lá­gí­tá­suk, így nem a tes­té­be, ha­nem egy szent­kép­be (kép a kép­ben) fú­ród­nak be­le.

Fo­cis­ták sza­lad­nak bú­za­me­zõn, ara­tómun­ká­sok kö­zött, mi­köz­ben az ég­bõl fo­ci­lab­dák hull­nak. A lát­szat­ra szür­re­á­lis ter­mé­sze­ti elem ugyan­ak­kor bib­li­ai uta­lást hor­doz: a cso­dá­la­tos man­na­hul­lás­ra em­lé­kez­tet, ahogy a fe­hér, la­za ál­la­gú göm­bök (nem tûn­nek sú­lyos­nak, mint­ha nem hat­na rá­juk a ne­héz­ke­dés, elég csak ös­­sze­ha­son­lí­ta­ni a bal ­ol­da­lon ál­ló, pi­ros ru­hás nõ moz­du­la­tá­val, ahol a né­zõ szin­te ér­zi a ké­ve ter­he­lé­sét) a mun­ka­te­rü­le­ten át­fu­tó fér­fi­ak­nak most nem az éh­sé­gét, ha­nem a moz­gás- és já­ték­igé­nyét elé­gí­tik ki. A já­ték­ról azon­ban nem sok min­dent tud­ha­tunk: nincs két egy­for­ma mez a já­té­ko­so­kon, min­den­ki a sa­ját, kü­lön­ál­ló kis mec­­csét játs­­sza, ahogy pró­bál mi­nél töb­bet meg­sze­rez­ni és meg­tar­ta­ni az is­te­ni ado­mány­ból.

A bib­li­ai té­mán ke­resz­tül a ké­pi fe­szült­ség­gel fog­lal­ko­zik A mes­ter fá­ja is. A há­rom táb­la egy je­le­ne­tet me­sél el: a Szent Csa­lád egy li­get­ben ül, Jó­zsef pe­dig egy a ke­resz­tet megelõlegzõ fán dol­go­zik. A hang­sú­lyo­zot­tan köz­he­lyes be­ál­lí­tást és ala­ko­kat az a for­má­lis öt­let te­szi iz­gal­mas­sá, hogy a há­rom táb­la nem il­lesz­ke­dik egy­más­hoz pon­to­san. Jó­zsef ar­ca mu­tat­ná, hogy a je­len­le­gi el­ren­de­zés­ben a kö­zép­sõ táb­la nem le­het a he­lyén, de ha azt a he­lyé­rõl el­moz­dít­juk, ak­kor a bá­rány, me­lyet a kis­ded etet, lesz prob­lé­más. Nincs jó meg­ol­dás, a ké­pet nem le­het töb­bé egé­szé­ben lát­ni: szét­sza­kí­tott vagy vé­let­len­sze­rû­en ös­­sze­ra­gasz­tott rész­le­tek al­kot­ják vi­lá­gun­kat.

Mezei tortenetek ff_fmt

Oroklet ff_fmt

teknosforma ff_fmt

1 A vt¦îgzet asszonya f_fmt

30 A muveszno ff_fmt33 Reptt¦îr ff_fmtGerber hS¦îza ff_fmtHajos ff_fmt

Comments

kommentek

Cimkék: