Kulturális-közéleti havilap | 2017


2015 augusztus Képzőművészet


Gárdonyi László: Va­rázs­la­tos Bu­da­pest – Ko­vács ’KoPé’ Pé­ter ké­pe­i­rõl

Kön­­nyû len­ne az Alternative Bu­da­pest-ké­pe­ket el­in­téz­ni Lautréamont gróf hí­res mon­dá­sá­val: „Szép, mint egy es­er­nyõ és egy var­ró­gép vé­let­len ta­lál­ko­zá­sa a bonc­asz­ta­lon.” Azt mon­da­nánk te­hát, hogy a szür­re­a­liz­mus ha­gyo­má­nyá­ba tar­toz­nak, sza­bad as­­szo­ci­á­ci­ós tech­ni­ká­val, né­mi ön­iró­ni­á­val mu­tat­ják be Bu­da­pes­tet. Itt van pél­dá­ul a ha­tal­mas pat­kány, ame­lyet mó­kus­ke­rék­be zárt az Er­zsé­bet té­ri óri­ás­ke­rék: egy­sze­rû ké­pi gon­do­lat­tár­sí­tás, üdí­tõ, kön­­nyed po­én. Ki­csit faj­sú­lyo­sabb kér­dés a Lánc­híd orosz­lán­ja­i­nak a le­cse­ré­lé­se an­nak a két vad­disz­nó­nak a szob­rá­ra, ame­lye­ket a rend­õr­ség, ál­lat­vé­dõk és la­ko­sok ül­döz­tek na­po­kig Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban.

Van­nak ké­pek, ame­lyek ön­tu­dat­la­nul is klas­­szi­kus elõz­mé­nyek­re te­kin­te­nek vis­­sza: a dzsun­gel a Fe­ren­ci­ek te­rén meg­is­mét­li Hu­bert Robert a Louvre galériájának rom­ja­i­ról ké­szí­tett kép­ze­let­be­li port­ré­ját, és a jég­be fa­gyott ha­jó a Mammut 2 be­vá­sár­ló­köz­pont elõtt is idé­zi Caspar David Friedrich jég­hegy­be fa­gyott vi­tor­lá­sát.

Bi­zo­nyos ké­pek popkul­tu­rá­lis uta­lá­so­kat ve­gyí­te­nek bu­da­pes­ti táj­ké­pek­kel. A Beat­les tag­jai nem az Abbey Roadon, ha­nem a Rá­kó­czi úton kel­nek át, és a mat­róz is az Ok­to­go­non csó­kol­ja meg a nõ­vért, nem a Ti­mes Square-en. A leg­iz­gal­ma­sab­bak azon­ban azok, ame­lyek so­ha meg nem tör­tént dol­go­kat he­lyez­nek va­lós, meg­hit­ten is­me­rõs kör­nye­zet­be. Az Alternative Bu­da­pest vi­lá­gá­ban a Bos­­szú­ál­lók ne­vû szuperhõscsapat bont­ja a Széll Kál­mán te­ret, Hulk ma­ga ál­lít­ja meg a szét­tört Combinót egy ököl­csa­pás­sal, az Enterprise a Szent Ist­ván tér­nél zu­han le, és Opti­mus Prime sze­mé­lye­sen aka­dá­lyoz­za a for­gal­mat a Mar­git hí­don. A ké­pek ere­jét nem a hely­szín va­ló­di­sá­ga ad­ja: az ere­de­ti je­le­ne­tek is va­lós vá­ro­sok­ban (New York, Lon­don és Chi­ca­go) ját­szód­nak, ha­nem az, hogy ezek az át­lag ma­gyar né­zõ­nek tá­vo­li és me­se­be­li he­lyek hir­te­len kéz­zel­fog­ha­tók és meg­ért­he­tõk let­tek. New York a szu­per­hõ­sök vá­ro­sa, ame­lyet me­se­be­li go­no­szok rom­bol­nak po­rig, szu­per­hõ­sök csa­táz­nak a ro­mos ut­cá­kon, hogy más­nap­ra megint a csil­lo­gó üveg-acél fe­lü­le­tek kö­zött lát­has­sunk új sze­rep­lõ­ket, új ka­lan­do­kat. New York nem­csak egy lé­te­zõ hely, ha­nem mint va­la­mi fel­hõ le­beg, kép­re­gé­nyek és fil­mek vi­lá­gán úszik. Ami­kor az ötödik su­gár­út he­lyett a Széll Kál­mán te­ret lát­juk, nem­csak Bu­da­pest lesz me­se­sze­rû: egyút­tal New York is va­ló­dib­bá vá­lik, amen­­nyi­ben a film­él­mény és a „va­ló­di”, ta­pasz­tal­ha­tó vá­ros szét­vá­lik Bu­da­pest min­den­na­pi­sá­ga és a ké­pek me­se­sze­rû­se ös­­sze­csa­pá­sá­nak ere­jé­tõl.

Darth Vader a busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­ko­zik, amíg a hát­tér­ben egy AT-AT lé­pe­ge­tõ jön fe­lénk a Bat­thyá­ny té­ren. Vader nagy­úr a Star Wars saga leg­is­mer­tebb alak­ja, bíz­vást ál­lít­hat­juk, hogy nem­zet­kö­zi­leg is­mer­tebb, mint bár­me­lyik ma­gyar tu­dós, mû­vész vagy po­li­ti­kus. Je­len­lé­te a hét­köz­na­pi ese­mé­nyek­nél ta­gad­ha­tat­la­nul hu­mo­ros ha­tást is kelt, de még in­kább fel­ve­ti a mo­dern mi­to­ló­gi­ák kér­dé­sét. Ahogy a szu­per­hõ­sök, úgy a Star Wars-univerzum la­kói is a mai vi­lág köz­kin­csei, le­gen­dá­kat me­sél­nek ró­luk, és ezer­nyi­en gon­dol­ják to­vább és fi­no­mít­ják tör­té­ne­te­i­ket, me­lye­ket az­tán a mo­dern val­lás pap­jai (a jog­tu­laj­do­nos ki­adók) ka­no­ni­zál­nak. Ha fel­vo­nu­lást ren­dez­nénk, mely­ben a mai kor mû­velt­sé­gét akar­nánk szem­lél­tet­ni, Darth Vader, Chewbacca, a Millenium Fal­con vagy a TIE va­dá­szok jo­go­san kap­ná­nak ott helyt, ahogy a Parthenon nagy frí­zén is meg­ta­lál­ha­tó Ar­te­misz, Poszeidón és Apol­ló vagy a ko­csi­haj­tók. Hogy a Star Wars csak egy film, és so­ha­sem lé­te­zett? A gö­rö­gök ta­lán hit­tek a sa­ját is­te­ne­ik­ben?

69 Beatles a Keletinel_fmt

Beatles a Keletinél

apadas-a-duna ff_fmt

Apadás a Dunán

batman tif ff_fmt7

Batman szobor a Petõfi téren

capa-az-erzsebethidnal_fmt

Cápa az Erzsébet hídnál

dino a dunan tif ff_fmt

Kraken az A38 hajónál

gellertteri-meduzak ff_fmt

Repülõ medúzák a Gellért téren

leghajo tif ff_fmt

Zeppelin a Duna fölött

noveny a kossuth lajos_fmt

Dzsungel a Ferenciek terén

piramisepites-a-varker_fmt

Piramisépítés a Várkert Bazárnál

sas a varban tif ff_fmt

tornado-a-hosok-terenel_fmt

Tornádó a Hõsök terénél

ufo-a-delinel tif ff_fmt

Ufo a Délinél

Comments

kommentek

Cimkék: